Article No. : 120087154

작성일 : 19.04.08 | 조회수 : 392

제목 : [04.08] 2019年度9月本科第一批次初审结果公布 Writer : 국제학생지원 중국어
Attached file Attached file: There is no file attached.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意:
1) 页面显示最终合格录取的学生无需参加4月13日的面试
2) 页面显示需要参加面试的学生务必及时前往考场参加面试
3) 无法前往韩国参加4月13日的面试的学生中,在中国地区无法连接谷歌网页的学生,务必填写问卷网问卷调查(需先手机注册)

  • 목록으로