글자크게

글자작게

top

Przesłanie HUFS

Przesłanie HUFS

진리평화창조 Idea HUFS: Bycie latarnią w czasach globalizacji
Koreański Uniwersytet Języków Obcych (Hankuk University of Foreign Studies - HUFS) powstał w 1954 roku, aby kształcić utalentowane jednostki, które mogłyby działać na rzecz modernizacji Korei i światowego pokoju. Podejście HUFS, opierające się na prawdziwym zrozumieniu i głębokim umiłowaniu narodu koreańskiego i ludzkości, pomogło Korei ugruntować sobie ważną pozycję w świecie, przezwyciężywszy narodowe nieszczęścia wojny koreańskiej. HUFS będzie kontynuować swoje działania na rzecz pokoju ludzkości poprzez swoje nieustające poszukiwanie prawdy a także będzie tworzyć nową kulturę. A to będzie przede wszystkim pociągać za sobą skupienie swoich wszystkich zasobów i sił na rzecz wychowania utalentowanych ludzi dla Korei w świecie i dla świata w Korei.

Filozofia nauczania
Zainspirowany ideą wolnej demokracji, HUFS popiera rozwój indywidualności wśród studentów oraz kształtuje ich przywódczy charakter tak, aby stali się ludźmi zdolnymi do przyczynienia się do rozwoju Korei i świata. W procesie nauczania, HUFS nigdy nie oddala się od idei towarzyszących jego powstaniu, to jest “prawda, pokój i tworzenie”. HUFS stara się również zachować swoją niezależność jako szkoła prywatna, ale jednocześnie nigdy nie traci z oczu tego, że jest instytucją edukacji publicznej. Poza tym HUFS dąży do odróżnienia się od innych instytucji szkolnictwa wyższego i do zachowania swojej odrębności, jak to jest widoczne w nazwie Uniwersytetu.


Przesłanie przyświecające utworzeniu Uniwersytetu


Prawda prawdziwe zasady, które kierują naszym życiem jak latarnie na horyzoncie Powinniśmy poświęcić się poszukiwaniu prawdy i przygotować solidne podstawy dla nauki w świetle prawdy oraz poszerzać swoje doświadczenie i wiedzę o sobie i o świecie.

Pokój obustronnie dobroczynne relacje między jednostkami, narodami oraz ludzkością a naturą HUFS dba o wymianę akademicką i kulturową z innymi grupami etnicznymi i z ludźmi, którzy mają inne ideologie, aby utorować drogę dialogowi i zgodzie międzyludzkiej, a przez to ludzkość mogła współistnieć w pokoju i pomyślnie się rozwijać.

Tworzenie promowanie kultury koreańskiej, aby wzbogacić świat, HUFS promuje kulturę koreańską, aby wzbogacić świat w erze otwartości oraz przygotowuje podstawy do tworzenia nowej kultury odpowiedniej do czasów globalizacji.


Idee nauczania

Idee nauczania na HUFS wywodzą się z motta przyświecającego naszej uczelni: "Prawda, Pokój i Tworzenie”. Studentów zachęca się do przyjęcia ideałów liberalnej demokracji oraz do pielęgnowania w sobie poczucia indywidualności i bycia liderem, aby wnieść wkład w pomyślny rozwój Korei oraz świata.


Cele HUFS

HUFS kształci światłych obywateli mających globalne perspektywy i kreatywnych profesjonalistów, którzy w przyszłości doprowadzą do fuzji kultur na świecie. Studenci są edukowani w zakresie nauk humanistycznych i przyrodniczych, aby zbudować solidne podstawy ich wiedzy. Ponadto każdy student uczy się jednego lub więcej języków obcych, co jest charakterystyczną cechą i priorytetem naszej uczelni. Nauce języków towarzyszą studia nad regionalną geopolityką, ekonomią, społeczeństwem i kulturą w różnych częściach świata, aby wychować prawdziwych obywateli świata.