한국외국어대학교


 

글자크게

글자작게

top

เจตนารมณ์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

เจตนารมณ์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

진리평화창조 เจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก : ดวงประทีปนำทางแห่งยุคโลกาภิวัฒน์
นับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ.1954 มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ได้ผลิตผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นเลิศสู่วงวิชาชีพซึ่งมีบทบาทอัน สำคัญที่ร่วมทำให้ประเทศเกาหลีสู่ความทันสมัยและสร้างความสุขสงบให้แก่สังคมโลก โดยอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอย่าง แท้จริงและการมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์อย่างลึกซึ้ง การพัฒนาในด้านจิตใจตามหลักปรัชญาที่ทางมหาวิทยาลัยได้รังสรรค์ขึ้น คือ การตระหนักถึง สัจจะ สันติภาพ และการสร้างสรรค์อย่างแท้จริง อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้สาธารณรัฐเกาหลีพิชิต ช่วงวิกฤติสงครามภายในชาติและเป็นที่มีความปลอดภัยในมุมมองของนานาชาติ การก้าวไปข้างหน้า ตามปรัชญาแห่งมหาวิทยา ลัยนับว่ามีบทบาทอย่างต่อเนื่องในการนำสันติภาพมาสู่มวลมนุษยชาติและสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งชาติใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่ การผลิตผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถผู้ซึ่งตั้งใจที่จะอุทิศตนเพื่อสาธารณรัฐเกาหลีในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก และเพื่อประชาคมโลกภายในสาธารณรัฐเกาหลี

ปรัชญาทางการศึกษา
ด้วยแรงบันดาลใจจากแนวคิดความเป็นประชาธิปไตยอย่างเสรี มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษา เป็นรายบุคคลและสร้างบุคลิกการเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุดที่สามารถออกไปพัฒนาประเทศเกา หลีและสัมคมโลกได้ ในกระบวนการผลิตบัณฑิตดังกล่าวนี้ เราไม่เคยลืมหัวใจของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอันได้แก่ “สัจจะ สันติ ภาพ และสร้างสรรค์” มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก ยังเดินหน้าเพื่อสร้างความเป็นเอกเทศในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ขณะที่พึง ตระหนักอยู่เสมอว่าเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสาธารณชน นอกจากนี้แล้ว มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ยังพยายามอยู่ตลอดเวลาในการ สร้างเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ซึ่งมีความโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ชัดดังที่ปรากฏอยู่ในชื่อของมหา วิทยาลัย

เจตนารมณ์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
สัจจะ การสร้างความกระจ่างในหลักสัจจะ และนำหลักดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต การอุทิศตนเพื่อค้นหาความจริง และสร้างรากฐานของการเรียนรู้ ตลอดจนมุ่งให้ขยายความรู้และขอบเขตแห่งประสบการณ์เพื่อโลกนี้และเพื่อตัวของเราเอง

สันติภาพ ประสานประโยชน์และมุ่งสร้างความสำเร็จร่วมกันระหว่างทุกคน ทุกเชื้อชาติ และระหว่างมนุษยชาติกับธรรมชาติ และการอุทิศตนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างในด้านอุดมการณ์และเชื้อชาติ ตลอดจนมุ่งสร้างราก ฐานเพื่อความปรองดองอันยิ่งใหญ่เพื่อที่มนุษย์จะสามารถประสบความเจริญก้าวหน้าร่วมกันและดำรงอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสุขสงบ

สร้างสรรค์ การส่งเสริมวัฒนธรรมเกาหลีให้นำวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ไปสู่ความรักชาติ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ มีส่วนส่งเสริมเอกลักษณ์และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของวัฒนธรรมเกาหลีไปสู่โลกในยุคอิสระ สร้างขอบข่ายงานในการสร้างสรรค์วัฒน ธรรมใหม่ให้เหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน์

ปรัชญาของการศึกษา
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศที่ยึดถือเป็นหัวใจของสถาบัน คือ “สัจจะ สันติภาพ และสร้างสรรค์” นักศึกษาทุกคนจะได้รับการปลูกฝังให้นิยมในแนวคิดเสรีประชาธิปไตย และตระหนักในความเป็นเอกัตภาพและภาวะผู้นำเพื่อเสริมสร้างการพัฒนา และความเจริญรุ่งเรืองของชาติและของโลก

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ
มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ทำการเพาะบ่มประชากรที่มีความรู้และมีมุมมองเป็นสากลและผู้เชี่ยวชาญที่มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะนำไป สู่การหลอมรวมวัฒนธรรมของสังคมโลกในอนาคต นักศึกษาจะได้รับความรู้ด้านศิลปศาสตร์รวมไปถึงมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ อันประกอบขึ้นเป็นพื้นฐานความรู้ที่ดี ยิ่งไปกว่านั้น นักศึกษาจะได้รับการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ อย่างน้อยหนึ่งภาษาอันเป็นลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ และสิ่งที่มาคู่กันกับทักษะภาษาต่างประเทศก็คือ การศึกษาเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ภูมิภาค เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกเพื่อที่จะพัฒนาตนเองไปสู่การ เป็นประชากรในสังคมโลกอย่างแท้จริง