한국외국어대학교


 

글자크게

글자작게

top

เจตนารมณ์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

ประวัติการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 1654 มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ (HUFS) มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปประเทศเกาหลีภายหลังสงครามคาบ สมุทรเกาหลีโดยการสร้างประธานบริหาร(CEO)และบัณฑิตที่มีความสามารถโดดเด่นเพียงพอที่จะสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ ปัจจุบัน ภายใต้การนำของอธิการบดีคิม อินชอล มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 45 ภาษา และยืนหยัดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้ด้านความเป็นสากล นอกจากการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศแล้ว นักศึกษาของเรายังจะได้เรียนเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ กฏหมาย สังคมศาสตร์ ธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วย ดังนั้น นักศึกษาจึงเติบโตไปสู่การเป็นผู้นำระดับสากลที่มีศักยภาพทั้งด้านความรู้เฉพาะทางและทักษะภาษาต่างประเทศโดยอัตโนมัติ


มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของนักศึกษารุ่นใหม่ ด้วยหลักสูตรศึกษาต่าง ประเทศแบบ 7+1 มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เดินทางไปเรียนในต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาคเรียน ในทั้งหมด 8 ภาคเรียน มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ยังมีโครงการ “เกินกว่าภาษา” สำหรับนักศึกษาด้วย เช่น โครงการฝึกงานในต่าง ประเทศที่ KOTRA(Korea Trade-Investment Promotion Agency : องค์การส่งเสริมการค้าและการลงทุนเกาหลี) และสถานทูต เกาหลีทั่วโลก มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่จัดทำหลักสูตรปริญญาโทคู่ขนานร่วมกับ UPEACE (UN mandated University for Peace : มหาวิทยาลัยสันติภาพแห่งสหประชาชาติ) ด้วย


มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ได้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วขึ้นเพื่อขยับตัวขึ้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในระดับโลก ด้วยการปรับมุมมองด้าน ความเป็นสากล มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ จึงได้จัดทำความตกลงทำการแลกเปลี่ยนกับ 422 มหาวิทยาลัยและสถาบันใน 84 ประเทศ ในจำนวนอาจารย์ทั้งสิ้น 640 คน ประกอบด้วยอาจารย์ชาวต่างชาติถึง 30 % มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ไม่ได้มุ่งเพียงเพื่อจะแข่งขัน ภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นที่จะแข่งขันในระดับโลกให้ได้ด้วย


มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ได้ผลิตผู้มีความสามารถเป็นจำนวนมากที่จะนำพาประเทศเกาหลีไปสู่ความทันสมัยและส่งเสริมสันติภาพให้ เกิดขึ้นในโลก มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ประกอบด้วยวิทยาเขต 3 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโซล เมืองยงอิน และเขตซงโด (อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง อยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติอินชอน) มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีรวม 17,074 คน และระดับบัณฑิตวิทยาลัยรวม 4,166 ในทั้งสองวิทยาเขตมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศดีที่สุดและมี ความเป็นสากลมากที่สุดในประเทศเกาหลี:

 • นำโดย นาย คิม อินชอล อธิการบดีคนที่ 10 ของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ตั้งแต่ปี 2014 จนถึงปัจจุบัน
 • ครองอันดับที่ 3 ของโลกด้านการสอนภาษา โดยมีการเรียนการสอน 32 ภาควิชาต่างประเทศศึกษาและ 45 ภาควิชาภาษา
 • ครองอันดับ 1 ในประเทศเกาหลีใต้ด้านตัวชี้วัดความเป็นสากล
 • ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) ทำความร่วมมือกับ 522 มหาวิทยาลัยและสถาบันใน 84 ประเทศ
 • บริหารหลักสูตรปริญญาโทคู่ขนานร่วมกับ UPEACE (UN mandated University for Peace : มหาวิทยาลัยสันติภาพแห่งสห ประชาชาติ)
 • บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโทใน 85 หลักสูตรและ ปริญญาเอกใน 68 หลักสูตร รวมทั้งอเมริกาและแคนาดาศึกษา
 • บัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรภูมิภาคและวิเทศศึกษาเชิญข้าราชการจากประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย แอฟริกา ละตินอเมริกาเข้าเรียน ในหลักสูตรปริญญาโททุกปี
 • หลักสูตรนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศแบบ 7+1 จัดทำขึ้นเพื่อช่วยปรับทัศนคติด้านความเป็นสากลให้แก่นักศึกษาของมหา วิทยาลัยฮันกุ๊กฯ โดยการเดินทางไปเรียนในต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาคเรียนในทั้งหมด 8 ภาคเรียน
 • ศูนย์ FLEX : ศูนย์ทดสอบ FLEX (Foreign Language Examination) จัดตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ และร่วมบริหารจัดการ โดยสภาพาณิชย์และอุตสาหกรรมเกาหลี
 • ศูนย์การแปลและการล่าม(CIT):หน่วยงานให้บริการการล่ามและการแปลโดยผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลี
 • สมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ เป็นกลุ่มนักการทูตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี และยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน ระดับ ที่สูงอีกด้วย : การจัดอันดับด้านบัณฑิตที่ทำงานใน NIS (National Intelligence Service : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ), การจัดอันดับด้านศิษย์เก่าที่เป็นข้าราชการระดับ 1 หรือสูงกว่า, การจัดอันดับด้านมหาวิทยาลัยที่ผลิตประธานบริหาร(CEO)ใน 100 บริษัทชั้นนำในประเทศเกาหลี, การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ผลิตนักข่าว

ปี 1952~1959

สถาบันภาษาต่างประเทศแห่งเดียวในประเทศเกาหลี

30 ธันวาคม 1952
ก่อตั้งมูลนิธีการศึกษาทงวอน (ดร. คิม ฮึงแบ เป็นประธาน)

18 มกราคม 1954
ก่อตั้งมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ

20 เมษายน 1954
มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ เปิดพื้นที่ใช้จัดการเรียนการสอนภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชา ภาษาจีน ภาควิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษารัสเซียขึ้นในอาคารยองโบ เขตชงโนอีกา

1 เมษายน 1955
เปิดภาควิชาภาษาเสปน

1 กันยายน 1957
ย้ายไปยังอาคารใหม่ในเขตอีมุน แขวงดงแดมุน กรุงโซล ในปี 1958 มีบัณฑิตจบจากมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ รุ่นแรก 133 คน

ปี 1960~1979

บรรลุการเป็นสากลของเกาหลีที่ขยายไปทั่วโลก

1-6 เมษายน 1961
เปิดภาควิชาภาษาญี่ปุ่นและบัณฑิตวิทยาลัย มีนาคม 1963 เปิดภาควิชาภาษาอิตาลี

16 ธันวาคม 1963
เปิดภาควิชาภาษามาเลเซีย-อินโดนีเซีย ภาควิชารัฐศาสตร์และการทูต และภาควิชาการค้าระหว่างประเทศ

7 มกราคม 1965
เปิดภาควิชาภาษาอาหรับและภาควิชาบริหารจัดการระหว่างประเทศ

1 ธันวาคม 1966
เปิดภาควิชาภาษาโปรตุเกส ภาควิชาภาษาไทย และภาควิชาภาษาเวียดนาม

6 ธันวาคม 1967
เปิดภาควิชาเศรษฐกิจระหว่างประเทศและภาควิชากฏหมายระหว่างประเทศ

ปี 1969
ก่อตั้งสถาบันวิจัย ได้แก่ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจและบริหารจัดการธุรกิจ สถาบันวิจัยภาษา สถาบันวิจัยจีนศึกษา และ สถาบันยุโรปตะวันออกและบอลข่าน

31 ธันวาคม 1970
เปิดภาควิชาภาษาดัตช์ และเปิดภาควิชาภาษาฮินดีในวันที่ 31 ธันวาคม 1971

28 มกราคม 1972
เปิดบัณฑิตวิทยาลัยการค้าต่างประเทศ

26 ธันวาคม 1972
เปิดภาควิชาภาษาตุรกี

1 กุมภาพันธ์ 1974
เปิดภาควิชาภาษาสวีเดน (ภาษาสแกนดิเนเวีย) และภาควิชาการสอนภาษาเกาหลี

1 กันยายน 1974
เปิดศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบภาษาต่างประเทศ

27 ธันวาคม 1975
เปิดภาควิชาภาษาเปอร์เซีย

2 มีนาคม 1978
เปิดภาควิชาสารสนเทศและการสื่อสาร

1 กันยายน 1979
เปิดบัณฑิตวิทยาลัยการล่ามและการแปล

22 กันยายน 1979
วิทยาเขตยงอินเปิดภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาฝรั่งเสส ภาควิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาสเปน และภาควิชาภาษาอาหรับ

ปี 1980~1989

เข้าสู่ยุคใหม่แห่งการเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่โตเต็มที่

2 ตุลาคม 1980
เลื่อนระดับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย

2 ตุลาคม 1980
การก่อตั้งวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้รับการรับรอง และเปิดภาควิชาปรัชญา ภาควิชาคณิตศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี (วิทยาเขตยงอิน) ภาควิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาโปรตุเกส
ภาควิชาการค้าระหว่างประเทศ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

3 พฤศจิกายน 1980
เปิดศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย

1 มีนาคม 1981
ดร. คิม ทงซอน เข้ารับตำแหน่งอธิการบดีคนที่ 1

20 ตุลาคม 1981
เปิดภาควิชาภาษามาเลเซีย-อินโดนีเซีย(วิทยาเขตยงอิน)

5 ตุลาคม 1982
เปิดภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาอิตาลี ภาควิชาภาษาสวาฮิลี(วิทยาเขตยงอิน) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์(วิทยาเขตโซล)

29 ตุลาคม 1983
เปิดบัณฑิตวิทยาลัยระบบสารสนเทศการจัดการ

1 มีนาคม 1984
ดร. ฮวัง พยองแท เข้ารับตำแหน่งอธิการบดีคนที่ 2

21 มิถุนายน 1986
นาย ลี ซุก กยอง เข้ารับตำแหน่งประธานสภามหาวิทยาลัยที่ 2

6 พฤศจิกายน 1986
เปิดภาควิชาภาษาโปแลนด์และภาควิชาภาษาโรมาเนีย

23 ตุลาคม 1987
เปิดภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาเช็ก ภาควิชาภาษาฮังการี และภาควิชาภาษายูโกสลาเวีย

5 กุมภาพันธ์ 1988
ดร. ปาร์ค พิลซู เข้ารับตำแหน่งอธิการบดีคนที่ 3

29 ตุลาคม 1988
เปิดภาควิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและภาควิชาจุลชีววิทยา

ปี 1990-1999

ผลิตผู้มีความสามารถเฉพาะทาง

14 เมษายน 1990
ดร. ลี คัง ฮยอก เข้ารับตำแหน่งอธิการบดีคนที่ 4

14 เมษายน 1994
ดร. อาน พยอง มาน เข้ารับตำแหน่งอธิการบดีคนที่ 5

14 พฤศจิกายน 1996
ได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดด้านการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

3 ธันวาคม 1996
เปิดบัณฑิตวิทยาลัยภูมิภาคและวิเทศศึกษา

11 พฤศจิกายน 1997
มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งด้านความเป็นสากล

9 มีนาคม 1988
มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งโดยการประเมินมหาวิทยาลัยประเภท เฉพาะทาง

24 สิงหาคม 1998
ดร. โช คยูชอล เข้ารับตำแหน่งอธิการบดีคนที่ 6

10 กันยายน 1999
ภาควิชาภาษาสเปนได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในทีมเข้าร่วมโครงการ BK21 Core Area Project

ปี 2000~2014

ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในช่วงการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นสากลของประเทศเกาหลี

18 มกราคม 2000
ดร. พยอง ฮยอง ยูน เข้ารับตำแหน่งประธานสภามหาวิทยาลัยคนที่ 3

30 มีนาคม 2001
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ตึกอำนวยการใหม่

28 มกราคม 2002
ดร. ฮง อิลชิก เข้ารับตำแหน่งประธานสภามหาวิทยาลัยคนที่ 4

24 สิงหาคม 2002
ดร อาน พยอง มาน เข้ารับตำแหน่งอธิการบดีคนที่ 7

16 มกราคม 2004
ดร. แพก วัน คี เข้ารับตำแหน่งประธานสภามหาวิทยาลัยคนที่ 5

17 กุมภาพันธ์ 2004
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์หอพักแห่งแรกที่หอประชุมนักศึกษาและพิธีเปิดตึกอำนวยการใหม่

16 เมษายน 2004
ดร. ฮัน ซึงฮอน เข้ารับตำแหน่งประธานสภามหาวิทยาลัยคนที่ 6

7 กันยายน 2004
ตั้ง i-HUFS

29 ตุลาคม 2004 – 28 มีนาคม 2005
ลี นัมจู เข้ารีบตำแหน่งประธานสภาพมหาวิทยาลัยคนที่ 7

22 มิถุนายน 2005
ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาค เมืองหลวง ในด้านการผลิตผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้โครงการ “สร้างระบบการศึกษาเพื่อบ่มเพาะประชากรที่จะรุก ไปสู่ประเทศ BRICs”

17 กุมภาพันธ์ 2006
มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดโดยการประเมินมหาวิทยาลัยประเภท เฉพาะทางปี 2005

1 มีนาคม 2006
ดร. ปาร์ค ชอล เข้ารับตำแหน่งอธิการบดีคนที่ 8

23 พฤษภาคม 2006
จัดประชุมสมัชชาใหญ่ CIUTI ประจำปีที่มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ

21 กรกฎาคม 2006
มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นมหา วิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเมืองหลวง ในด้านการผลิตผู้เชี่ยวชาญ ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงการค้า และต่างประเทศ

มกราคม 2007
ลงนามทำความตกลงสร้างวิทยาเขตที่ 3 บนเกาะซงโด เขตเศรษฐกิจเสรีเมืองอินชอน

2 มกราคม 2007
เปิดหอประชุมนานาชาติ BRICs และห้องบรรยายแบบวิดีโอ

9 มกราคม 2007
ลงนามความร่วมมือกับเมืองอินชอนในการสร้างศูนย์การล่ามและการแปล (ชื่อชั่วคราว)ที่ซงโด

มีนาคม 2007
ส่งนักศึกษาฝึกงานรุ่นแรกไปฝึกงานที่กระทรวงการค้าและต่างประเทศ

27 กันยายน 2007
ครองอันดับ 10 ในภาพรวมและอันดับ 2 ในด้านความเป็นสากลในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยสำนัก หนังสือพิมพ์ชุงอังรายวัน

11 ธันวาคม 2007
ครองอันดับ 3 ในการประเมินมหาวิทยาลัยที่โตเต็มที่โดยหน่วยงานวัดดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าแห่ง ชาติ(NCSI)

มีนาคม 2008
ดร. ปาร์ค ชอล เข้ารับตำแหน่งอธิการบดีคนที่ 8
เปิดหลักสูตรปริญญาโท UPEACE
ส่งนักศึกษารุ่นแรกไปฝึกงานกับ KOTRA

1 มีนาคม 2010
ดร. ปาร์ค ชอล เข้ารับตำแหน่งอธิการบดีคนที่ 9

1 มีนาคม 2014
ดร. คิม อินชอล เข้ารับตำแหน่งอธิการบดีคนที่ 10

외대역사