한국외국어대학교


 

글자크게

글자작게

top

การศึกษาเพื่อโลกาภิวัฒน์

แลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ

HUFS Exchange
มาสร้างเอกลักษณ์ให้ตัวคุณเองท่ามกลางความหลากหลายและวางแผนอนาคตให้ตนเองสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ที่มหา วิทยาลัยฮันกุ๊กฯ


มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการศึกษาโลกาภิวัฒน์ที่นักศึกษาจากทั่วโลกมาฟูกฟักการปรับมุมมองด้านความ เป็นสากลให้กับเราอย่างเต็มที่ เราพัฒนาสู่ความเป็นทั้งมหาวิทยาลัยที่และสถาบันวิจัยมีชื่อเสียงระดับสากลที่ให้โอกาสมากมาย แก่นักศึกษาเพื่อเติบโตไปสู่การแข่งขันในระดับสากล โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ จัดทำขึ้นเพื่อสร้าง ทัศนวิสัยสากลโดยการตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านทางวิชาการอย่างเข้มข้นและการเรียนรู้วัฒนธรรม โครง การแลกเปลี่ยนนักศึกษาเป็นระบบที่นักเรียนของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ และมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศที่มีการลงนาม ความร่วมมือระหว่างกันด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการโอนหน่วยกิตเดินทางไปเรียนในอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนดและได้รับหน่วยกิตซึ่งมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของต้นเองยอมรับ นักเรียนจะยังคงสภาพลงทะเบียนเรียนในสถาบันเดิม ของตนเองและชำระค่าเล่าเรียนในสถาบันเดิมของตนเอง หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับอาจจะนับหน่วยกิตให้ตามข้อตกลงการ โอนหน่วยกิตที่ทำไว้

คู่สัญญาแลกเปลี่ยนและโครงการแลกเปลี่ยนปัจจุบัน

กรุณาคลิกที่ลิงค์เพื่อตรวจสอบรายชื่อสถาบันแลกเปลี่ยนและโครงการแลกเปลี่ยนปัจจุบัน
รายชื่อนี้เป็นเฉพาะรายชื่อคู่สัญญาปัจจุบันที่มีการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ทุกภาคเรียน อาจมีการเพิ่ม รายชื่อในกรณีทำความตกลงโครงการแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม จำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการแต่ละภาคเรียนและแต่ละโครงการอาจจะไม่เท่ากัน

เงื่อนไข

นักศึกษาจะสามารถเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้ต่อเมื่อ :
- มหาวิทยาลัยที่ตนเองศึกษาอยู่มีการลงนามแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ
- มหาวิทยาลัยที่ตนเองศึกษาอยู่เป็นสมาชิกของ CONASEP (http://www.conahecstudentexchange.org)
- ได้รับการคัดเลือกส่งมาโดยผู้ประสานงานด้านนักศึกษาแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยที่ตนเองศึกษาอยู่และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด


คุณสมบัติที่กำหนด

นักศึกษาควรเรียนจบแล้วอย่างน้อยหนึ่งภาคเรียนในมหาวิทยาลัยที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่ก่อนมาเข้าร่วมโครงการนี้ ในการสมัครเข้าเรียน นักศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานผลการเรียนว่าได้รับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.5 ขึ้นไปของเกณฑ์ 4.5 หรือเทียบเท่าระดับ B

※ จำเป็นต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ
เงื่อนไขเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษาตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบว่านักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ จะสามารถ เข้าเรียนในรายวิชาของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ซึ่งส่วนใหญ่สอนเป็นภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษได้อย่างราบรื่นและได้ประโยชน์ จากกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างเต็มที่
1) ภาษาเกาหลี
ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาแม่และประสงค์ที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่สอนเป็นภาษาเกาหลีจะต้องแสดงหลักฐานความสามารถด้านภาษาเกาหลีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
ก. คะแนน TOPIK(Test of Proficiency in Korean) ระดับ 3 หรือ KLPT 350 คะแนนขึ้นไป
ข. ใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรภาษาเกาหลีระดับ 3 ขึ้นไปจากศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ
ค. ใบแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเรียนรายวิชาภาษาเกาหลีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต
2) ภาษาอังกฤษ
ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่และประสงค์ที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจะต้องแสดงหลัก ฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
ก. IELTS - คะแนนรวมทุกทักษะ 6.0 ขึ้นไป
ข. TOEFL – สูงกว่า 500 คะแนน (แบบคอมพิวเตอร์ 173 คะแนน แบบอินเทอร์เน็ต 63 คะแนน)
ค. TOEIC – สูงกว่า 800 คะแนน
ง. หนังสือจากอาจารย์มหาวิทยาลัยที่คุ้นเคยกับทั้งมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางและความ สามารถของนักศึกษาในการเรียนในบรรยากาศวิชาการที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง
※ นักศึกษาที่ใช้ภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่งไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานแสดงความสามารถในการใช้ภาษาใน กรณีที่ประสงค์จะเรียนในรายวิชาที่สอนโดยใช้ภาษาที่หนึ่งของตนเอง


รายละเอียดการลงทะเบียน


นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะต้องลงทะเบียนเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญาตรีหรือบัณฑิตวิทยาลัยหรือหลักสูตรอบรมภาษาเกาหลีแบบเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ตามระยะเวลาเรียนที่กำหนดแน่นอน

1. หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคเรียนละ 16สัปดาห์)
สถานภาพนักศึกษาเต็มเวลาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำหนดโดยการลงทะเบียนมากกว่า 12 หน่วยกิต
ปกตินักศึกษาเกาหลีเรียน 7-8 วิชา หรือ 18-20 หน่วยกิต(สูงสุด) ต่อภาคเรียน
2. หลักสูตรอบรมภาษาเกาหลี (ภาคเรียนปกติ 10 สัปดาห์)
※ ไม่มีหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน นักศึกษาจะต้องลงเรียนหลักสูตรปกติอย่างน้อย 1 ภาคเรียน


วิธีสมัครและระยะเวลาที่รับสมัคร


กรณีได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่ให้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน จะต้องติดต่อและสมัครผ่านมหาวิทยาลัยของตนเอง
วิธีสมัครเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน :
1. ล็อกอินเข้าใช้ระบบสมัครออนไลน์ที่ http://international.hufs.ac.kr หรือคลิกแถบด้านล่างเมนูนักศึกษาแลกเปลี่ยน
exchange Student
ชื่อผู้ใช้และรหัสล็อกอินสำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยจะได้รับการกำหนดโดยผู้ประสานงานโครงการแลก เปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่ ดังนั้น นักศึกษาจะต้องติดต่อฝ่ายต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อขอ รับชื่อผู้ใช้และรหัสล็อกอิน
2. กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์
3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่มส่ง(send) และสั่งปริ๊น
4. แนบเอกสารที่กำหนดทุกเอกสาร
- เรียงความอย่างกระชับเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและแผนการเรียนของตนเอง
- สำเนาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1 ฉบับ
- ใบรับรองการลงทะเบียนเรียนปัจจุบันในมหาวิทยาลัย(หรือสถาบัน)ที่กำลังเรียนอยู่
- รูปถ่าย 2 ใบ (ขนาด 3*4 ซม.)
- สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
- หนังสือรับรอง 1 ฉบับ
- แบบฟอร์มสมัครหอพักมหาวิทยาลัยและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ (สำหรับผู้สมัครขอหอพักเท่านั้น)
- เอกสารหลักฐานรับรองความสามารถภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ (กรณีที่จำเป็น)
5. ส่งอีเมล์สมัคร (หรือใบสมัครที่ปริ๊นต์ออกมาพร้อมเอกสารแนบอื่นๆ) ไปตามที่อยู่ที่อยู่ด้านล่างแบบฟอร์มใบสมัคร
หมดเขตสมัครออนไลน์
1. เข้าเรียนภาคฤดูใบไม้ผลิ : 15 พฤศจิกายน (สมัครออนไลน์) 30 พฤศจิกายน (สมัครโดยส่งเป็นกระดาษ)
2. เข้าเรียนภาคฤดูใบไม้ร่วง : 15 พฤษภาคม (สมัครออนไลน์) 30 พฤษภาคม (สมัครโดยส่งเป็นกระดาษ)ติดต่อ
- ที่อยู่ :
Office of International Student Services 107, Imun-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, Korea, 130-791

- เว็บไซต์ : http://international.hufs.ac.kr
- โทรศัพท์ : +82-2-2173-2065
- โทรสาร : +82-2-2173-2877
- อีเมล์ : exchange@hufs.ac.kr


TEL. +82-2-2173-2065 e-mail. exchange@hufs.ac.kr