한국외국어대학교


 

글자크게

글자작게

top

ระดับปริญญาตรี

หน่วยงานช่วยเหลือการเรียนการสอน

ศูนย์การสอนและทดสอบภาษาต่างประเทศ

ศูนย์การสอนและทดสอบภาษาต่างประเทศ แห่งเดียวในประเทศเกาหลี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1974 จากการสนับสนุนของรัฐบาล หลักสูตรภาษาต่างประเทศ 24 หลักสูตรออกแบบให้แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และระดับ นักเรียนจำนวนประมาณ 25,000 คน รวมไปถึงข้าราชการ ผู้บริหาร และนักศึกษามหาวิทยาลัยได้มาพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ จีน เยอรมัน ฝรั่งเศส รัสเซีย สเปน มาเลย์ หรือฮินดี

 

ศูนย์การล่ามและการแปล

ศูนย์การล่ามและการแปลเป็นสถาบันที่ดีที่สุดของเกาหลีที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพแปลและล่าม ได้สร้างการพัฒนาให้แก่เกาหลีมา มากกว่า 23 ปีผ่านบริการมืออาชีพและการค้นคว้าวิจัยในการศึกษาทางด้านการล่ามและการแปล เปิดตัวใหม่ในฐานะส่วนหนึ่ง ของสำนักงานใหญ่ธุรกิจภาษาต่างประเทศของ HUFS เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ปี ค.ศ. 2006 ศูนย์การล่ามและการแปลเป็นองค์กร การล่ามและการแปลระดับโลกที่ให้บริการกับบริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐ และยังได้เปิดสายการแปลวรรณคดีและจัดการ ฝึกอบรมการล่ามและการแปลหลายหลักสูตร แรกเริ่มก่อตั้งขึ้นในฐานะหน่วยงานอิสระเป็นบัณฑิตวิทยาลัยการล่ามและการแปล เมื่อปี ค.ศ. 1983 ได้ให้บริการงานแปลและงานล่ามคุณภาพสูง รวมถึงการล่ามพูดพร้อมให้แก่หน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชน จนกระทั่งเมื่อสถาบันการแปลและการล่ามตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปี ค.ศ. 2001 ศูนย์การล่ามและการแปลก็มีส่วนเกี่ยวข้องใน การกำหนดทฤษฎีแปลต่างๆในการศึกษาทางการล่ามและการแปล ภารกิจการแปลวรรณคดีและการฝึกอบรมได้เพิ่มเข้ามาที่ ศูนย์การล่ามและการแปล ที่ช่วยสนับสนุนงานการต่างประเทศและลูกค้าบริษัทต่างๆมามากกว่า 23 ปี ปัจจุบันนี้ประกอบ ด้วยสาขาการล่าม สาขาการแปล สาขาการแปลวรรณคดี และสาขาการอบรม ตอนนี้มีล่ามและนักแปลอาชีพมากกว่า 800 คน ใน 8 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย สเปน และอาหรับ ล่ามและนักแปลทุกคนที่ทำงานที่ศูนย์ การล่ามและการแปลสำเร็จการศึกษา 2 ปีทางด้านการแปลและการล่ามและคัดเลือกมาด้วยขั้นตอนที่เข้มงวด ในการลงนามว่ าด้วย “ข้อตกลงด้านความร่วมมือและการสนับสนุนกิจการทางการทูตโดยสมัชชาแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2006 ศูนย์การล่ามและการแปลได้ให้บริการงานล่ามและงานแปลที่ดีที่สุดของเกาหลีกับสำนักเลขาธิการสมัชชาแห่งชาติในการประชุมระหว่างประเทศและกิจการของรัฐสภา นอกจากนี้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2007 ลงนามในข้อตกลงกับรัฐบาล เมืองอินชอนที่จะสร้างศูนย์การล่ามและการแปล (ชื่อชั่วคราว) ศูนย์การล่ามและการแปลจะเปิดตัวตัวเมื่อศูนย์การประชุมอินชอน ซองโดสร้างเสร็จในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2008 จะมีระบบสนับสนุนแบบเต็มเวลาที่คอยให้บริการงานล่ามและงานแปลแบบ ทันที จะเป็นการอำนวยความสะดวกกับงานระหว่างประเทศและการแปลเอกสารทางการ และเป็นการสร้างระบบเก็บ จำแนก และเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังจะเพิ่มความสามารถในการสร้างงานแปลและงานล่ามระดับโลก และทำให้ เกิดการพัฒนาเมืองใหม่ที่ชื่อซองโดให้ เป็นศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาเกาหลี เป็นเวลากว่า 50 ปีในการสอนภาษาต่างประเทศ ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยจุดประสงค์ที่จะเป็นศูนย์ทดสอบและสอนภาษาให้แก่นักศึกษาจากประเทศอื่นหรือนักศึกษาเกาหลีที่เติบโตในต่างประเทศ จวบจนขณะนี้มีนักศึกษาจาก 18 ประเทศมาเรียนภาษาเกาหลีที่นี่ และด้วยความสนใจในประเทศเกาหลีที่เพิ่มมาก ขึ้นทั่วโลก จึงทำให้เกิดการยกสถานะเป็นองค์กรอิสระทางการศึกษาในปี ค.ศ. 2006 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนจาก ต่างชาติ

 

บริษัท i-HUFS

i-HUFS Enterprise เป็นโรงเรียนธุรกิจ ตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2004 มีบทบาทร่วมกับทางมหาวิทยาลัยในการสอน ภาษาต่างประเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ จัดค่ายภาษาอังกฤษ และหมู่บ้านภาษาอังกฤษ

 

สถาบันผู้นำนานาชาติ

เปิดทำการเมื่อเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2001 เพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทางการศึกษาใน 26 ภาษาที่ใช้ทั่วโลก และท้องถิ่น ศึกษาที่มีสอนที่ HUFS โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อต่อยอดทางการศึกษาหรือเป็น บุคลากรระดับสูงในองค์กรของทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชน และเป็นการเพิ่มแรงงานคนในยุคของการพัฒนาและโลกาภิวัตน์

 

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1954 พร้อมมหาวิทยาลัย และตีพิมพ์ผลงานเต็มรูปแบบเมื่อปี ค.ศ. 1955 ในการพิมพ์หนังสือพิมพ์ของมหา วิทยาลัยฉบับแรก และเริ่มตีพิมพ์ “พจนานุกรมภาษารัสเซีย-เกาหลี” ครั้งแรกในปี 1963 ต่อมา ก็ได้ตีพิมพ์พจนานุกรมภาษาอื่นๆ อีกรวมเป็น 39 ภาษา พจนานุกรมฉบับล่าสุดที่ตีพิมพ์คือ “พจนานุกรมภาษาเช็ก-เกาหลี” ซึ่งออกในปี 2007 ไม่นานมานี้ ก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการสนับสนุนการพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว การพิมพ์ ของทางสำนักพิมพ์ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสือวิชาการยอดเยี่ยมโดยสำนักวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

ศูนย์ FLEX

FLEX (Foreign Language Examination) Center หรือศูนย์ทดสอบภาษาต่างประเทศตั้งขึ้นเพื่อจัดและดำเนินการสอบให้เป็น ระบบและแบบแผนมากขึ้น แบบทดสอบ FLEX จัดทำ โดยมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ โดยความร่วมมือกับสภาหอการค้าและอุตสา หกรรมเกาหลี ปัจจุบันนี้ศูนย์ทดสอบภาษาต่างประเทศกำลัง เตรียมการจัดสอบให้ครอบคลุมถึง 19 ภาษา ในจำนวนนี้ 7 ภาษา สามารถดำเนินการจัดสอบได้แล้ว (อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย สเปน จีน และญี่ปุ่น) ต่อไป มีแผนที่จะพัฒนาระบบการ ประเมินที่เป็นวิทยาศาสตร์และมีความสมดุลให้ได้ 26 ภาษา ศูนย์ ยังมีการจัดการแข่งขันด้านภาษาต่างประเทศที่มีความโดดเด่น และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สุดในประเทศทั้งระดับประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย สำหรับนักเรียนทั่วประเทศด้วย

 

ศูนย์อบรมผู้สอน TESOL ของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ

ความต้องการครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีทั้งความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษและความสามารถในการสอนได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น อย่างมาก และเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว จึงเกิดการก่อตั้งศูนย์อบรมผู้สอน TESOL ของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ขึ้นโดย เป็นสถาบันการศึกษาอิสระ เนื่องจากกาจเล็งเห็นความสำคัญของระดับทักษะการสอนที่แน่นอนไม่น้อยกว่าความเชี่ยวชาญใน การใช้ภาษาอังกฤษ ศูนย์ฯ จึงจัดการอบรมการสอนที่จำเป็นต่อการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษไปพร้อมกับการ อบรมทักษะภาษาอังกฤษ ให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการสอน วิธีการนำทฤษฎีต่างๆ ไปประยุกต์ใช้จริง ตลอดจนสอนวิธีการ ประเมินผล การวิจารณ์ และการผลิตอุปกรณ์การสอน อาจารย์ผู้สอนในศูนย์เป็นอาจารย์ชาวต่างชาติทั้งหมดที่มีความชำนาญ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ การบรรยายในชั้นเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาและเรียนรู้วิธีการสอนได้อย่าง ง่ายดาย ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เรียนยังต้องเข้าเรียนในรายวิชาสัมมนาภาษาอังกฤษ (ฝึกการสอน) เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ เช่น สังเกต การณ์การสอน จัดทำแผนการสอน สอนกลุ่มเล็กๆ วิจารณ์การเรียนการสอน ผู้เรียนยังมีโอกาสเดินทางไปฝึกสอนในมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยมิสซูรี โคลัมเบีย มหาวิทยาลัยรัฐซานดิเอโก และมหาวิทยาลัยฮาวาย มาโนอา ด้วย นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังจัดการบรรยายพิเศษโดยการเชิญนักวิชาการที่มีชื่อเสียงบรรยายในโครงการ บรรยายพิเศษโดยนักวิชาการพิเศษ (SLDS) ซึ่งจัดขึ้นทุกภาคเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน ภาษาอังกฤษต่อไป