글자크게

글자작게

top

Studia I stopnia (licencjackie)

Instytuty Badawcze

Centrum Badań nad Językami i Literaturą Obcą Centrum Międzynarodowych Studiów Regionalnych Centrum Badań Specjalistycznych
 • Instytut Nauczania Języków Obcych
 • Instytut Literatury Obcojęzycznej
 • Instytut Badań nad Językiem
 • Instytut Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych
 • Instytut Japonistyki
 • Instytut Sinologii
 • Instytut Studiów nad Azją Południowo-Wschodnią
 • Instytut Studiów nad Bliskim Wschodem
 • Instytut Studiów Brytyjskich i Amerykańskich
 • Instytut Studiów nad Ameryką Łacińską
 • Instytut Studiów nad Unią Europejską
 • Instytut Badań nad Europą Wschodnią i Bałkanami
 • Instytut Studiów Rusycystycznych
 • Instytut Studiów Afrykanistycznych
 • Instytut Studiów nad Azją Południową
 • Instytut Studiów nad Azją Środkową
 • Instytut Ekonomii i Administracji Biznesu
 • Instytut Filozofii i Kulturoznawstwa
 • Instytut Historii i Kultury
 • Instytut Komunikacji i Informacji
 • Instytut Badań nad Biznesem
 • Instytut Nauk Podstawowych
 • Instytut Nauk Prawnych
 • Instytut Inżynierii Informacji i Inżynierii Przemysłowej
 • Instytut Nauk o Środowisku
 • Instytut do Spraw Polityki Globalnej
 • Instytut do Spraw Rządowych


Centrum Badań nad Językami i Literaturą Obcą

Instytut Nauczania Języków Obcych
Instytut Nauczania Języków Obcych powstałał, aby wyjść na przeciw potrzebom społeczeństwa informacyjnego w dobie globalizacji i polepszyć teorię i praktykę w nauczaniu i uczeniu się języków obcych systematycznie i skutecznie. Instytut sugeruje bardziej skuteczne alternatywy dla systemu edukacji języków obcych poprzez zintegrowane badania, rozwój i działania we wszystkich dziedzinach związanych z nauką języków obcych, w tym w dziedzinie polityki edukacyjnej i programów nauczania języków obcych, materiałów do nauki, metod nauczania i uczenia się, sposobów oceny i doskonalenia nauczycieli.

Instytut Literatury Obcojęzycznej
Instytut Literatury Obcojęzycznej powstał 1 marca 1995, aby odgrywać kluczową rolę w promowaniu literatury obcej w Korei przez szerokie badania dotyczące literatury zagranicznej, a także w tłumaczeniu i promowaniu literatury koreańskiej dla czytelników zagranicznych. Wykorzystując siłę HUFS - znakomitą kadrę specjalistów od literatury zagranicznej - Instytut aktywnie prowadzi badania dotyczące literatury zagranicznej, a także prezentacje naukowe, tłumaczenia, publikacje i wymianę akademicką. Poprzez takie działania, Instytut ma na celu podniesienie poziomu badań nad literaturą zagraniczną w Korei i chce dać impuls do działań mających na celu przedstawienie literatury koreańskiej w innych krajach.
 
Instytut Badań nad Językiem
Powstały w 1969 roku, Instytut Badań nad Językiem jest pierwszym uniwersyteckim ośrodkiem badawczym w Korei specjalizującym się w lingwistyce. Na podstawie badań nad ogólnymi cechami języków, buduje podstawy teoretyczne dla nauczania języków obcych, koncentrując się na fonetyce, morfologii, częściach mowy i semantycznej strukturze poszczególnych języków, co jest podstawą badań lingwistycznych. Instytut prowadzi badania porównawcze dla różnych języków razem z około 30. departamentami językowymi na HUFS. Horyzont nauk humanistycznych poszerza się poprzez badania interdyscyplinarne w pokrewnych dziedzinach, takich jak kognitywistyka, informatyka i technologie informatyczne.

Instytut Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych
Instytut Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych otworzył swoje podwoje 1 września 1997 roku, aby wspierać szybki rozwój rynku tłumaczeń ustnych i pisemnych w Korei poprzez określenie teorii w badaniach translatologicznych. Poprzez systematycznie zdefiniowanie studia translatologiczne umacnia pozycję Korei w XXI wieku w dziedzinie gospodarki, polityki i kultury, aby podnieść pozycję międzynarodową Korei i położyć fundamenty pod globalizację HUFS. Instytut umacnia również teorie i edukację w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych i pisemnych, tworzy światowej klasy infrastrukturę dla badań nad tłumaczeniami ustnymi i pisemnymi i nieustannie promuje międzynarodową wymianę akademicką dla zwiększenia wysiłków w prowadzeniu badań nad tłumaczeniami ustnymi i pisemnymi na poziomie międzynarodowym.

 

Centrum Międzynarodowych Studiów Regionalnych

Instytut Japonistyki
Ponieważ badania nad japońskim społeczeństwem i kulturą stale kumulują się w Korei, jest coraz większe zapotrzebowanie na bardziej wszechstronne i systematyczne badania dotyczące Japonii. W odpowiedzi na takie zapotrzebowanie, Instytut został powołany w celu przyczynienia się do rozwoju japońskich studiów w Korei poprzez kompleksowe badania w dziedzinie nauk społecznych i nauk o kulturze, w tym języka, literatury, historii, kultury, polityki i gospodarki Japonii.

Instytut Sinologii
W obliczu rosnącej potrzeby zwiększenia zrozumienia Chin w szybko zmieniającym się otoczeniu globalnym, 13 stycznia 1972 powstał Instytut Sinologii jako pierwszy w kraju specjalny instytut prowadzący kompleksowe badania na temat regionu Chin, mający młodych naukowców i ekspertów przede wszystkim z Departamentu Języka Chińskiego HUFS, który, w porównaniu z innymi uczelniami w Korei, wykształcił największą liczbę absolwentów studiów chińskich. Instytut prowadzi studia nad regionem Chin, w tym z dziedziny polityki, ekonomii, kultury społecznej, języka i literatury Chin. Instytut prowadzi także całościowe analizy Chin pod względem ery, doktryny i teorii oraz bada problemy, które obecnie wymagają uwagi ze strony Korei. Obecnie Instytut jest organicznie połączony i współpracuje z Wydziałem Języka Chińskiego, który został podniesiony do statusu wydziału z departamentu w 2009 roku, oraz z Departamentem Tłumaczeń Języka Chińskiego, Departamentem Studiów Chińskich należącym do Studium Magisterskiego i Doktoranckiego w zakresie Studiów Międzynarodowych i Regionalnych, Departamentem Języka i Literatury Chińskiej (studia magisterskie i doktoranckie) oraz Departamentem Koreańsko-Chińskim należącym do Studium dla Tłumaczy Pisemnych i Ustnych (studia magisterskie oraz doktoranckie). Jednostka angażuje się w wymiany akademickie z wieloma znamienitymi instytutami chińskimi, w tym z Peking University, Fudan University, Nanjing University, Shenzen University, Yanbian University, Harbin Normal University oraz Shanghai Academy of Social Sciences.

Instytut Studiów nad Azją Południowo-Wschodnią
11 krajow Azji Południowo-Wschodniej to państwa bogate w surowce, bliskie geograficznie Korei, a koreańskie przedsiębiorstwa znacząco obecne w tym regionie. Mimo to w w Korei był niedostatek badań dotyczących państw regionu. Będąc jedyną uczelnią w kraju nauczającą języków używanych w regionie, HUFS prowadzi badania w wielu dziedzinach dotyczących regionu, w tym z zakresu polityki, gospodarki, kultury, historii, języka i literatury. Poprzez takie działania Instytut dąży do zapewnienia informacji i szerokiej wiedzy agencjom rządowym, prasie i koreańskim firmom działającym w regionie, a ponadto do ustanowienia systemu akademickiego dla działań badawczych związanych z regionem.

Instytut Studiów nad Bliskim Wschodem
Mając na celu przyczynienie się do stosunków między Koreą i na Bliskim Wschodem poprzez analizy i badania szerokiego zakresu aspektów krajów Bliskiego Wschodu, w tym ich polityki, dyplomacji, gospodarki, społeczeństwa, religii i kultury, 15 stycznia 1976 roku powstał Instytut Studiów nad Bliskim Wschodem jako instytut przynależący do HUFS zgodnie z przepisami uniwersyteckimi. Jako ośrodek badawczy z najdłuższą tradycją wśród koreańskich instytucji uniwersyteckich badających Bliski Wschód, Instytut posiada większość najbardziej autorytatywnych specjalistów od Bliskiego Wschodu w kraju. Podstawowy zakres działań Instytutu obejmuje konferencje, wydawanie czasopism i bazy danych, wymiany z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, gromadzenie i tłumaczenie materiałów związanych z Bliskim Wschodem oraz współpracę z odpowiednimi agencjami rządowymi. Ponieważ HUFS zawarł umowy o ustanowieniu relacji partnerskich z siedmioma uczelniami w regionie Bliskiego Wschodu, Instytut spełnia rolę jedynego okna do wymiany akademickiej z różnymi instytutami badawczymi w krajach Bliskiego Wschodu.

Instytut Studiów Brytyjskich i Amerykańskich
Instytut został założony w marcu 1993 roku, aby bardziej aktywnie reagować na potrzeby naszego kraju i pogłębiać zrozumienie akademickie Ameryki Północnej, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, oraz Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, zwłaszcza Anglii, poprzez badania systemu społecznego, kultury, historii, literatury i edukacji tych krajów. W sierpniu 2003 roku jego nazwa została zmieniona z Instytutu Studiów nad Ameryką Północną na Instytut Studiów Brytyjskich i Amerykańskich, a jego system w całości został przeorganizowany. Opierając się na swej dużej kompetencji i doświadczeniu w sprawach angielskich, Instytut będzie nadal ugruntować swoje fundamenty akademickie poprzez poprawę zrozumienia regionów prowadząc z innymi uczelniami wspólne analizy charakterystyki Anglii i Stanów Zjednoczonych. Celem Instytutu jest dostarczanie informacji na temat regionów angielskich i amerykańskich, które nasze społeczeństwo potrzebuje do utrzymania tempa rozwoju politycznego i gospodarczego.

Instytut Studiów nad Ameryką Łacińską
Instytut został założony 1 lipca 1974 roku w celu studiowania polityki, gospodarki, kwestii społecznych i kultury regionu Ameryki Łacińskiej oraz aby kształcić zasoby ludzkie specjalizujące się w regionach Ameryki Środkowej i Południowej. Ponieważ wymiana między regionami i środowiskami akademickimi znacznie poszerza się w globalnej społeczności XXI wieku, Instytut stara się nadążać za rozwojem wydarzeń w regionie i brać udział we współpracy akademicko- przemysłowej, w celu przyczynienia się do rozwoju narodu.

Instytut Studiów nad Unią Europejską
Instytut Studiów nad Unią Europejską prowadzi badania indywidualne i interdyscyplinarne w dziedzinach: polityki, prawa, ekonomii, społeczeństwa, kultury, języka, literatury krajów członkowskich Unii. Celem jego badań jest także sama Unia Europejska jako związek państw. Badania są prowadzone wykorzustując infrastrukturę językową i kulturową wyjątkową dla HUFS. Dzięki specjalistom znającym języki państw Unii (niemiecki, francuski, włoski, niderlandzki, hiszpański, polski oraz angielski i inne) Instytut gromadzi wiarygodne informacje i buduje systematyczną wiedzę na temat Unii.

Instytut Badań nad Europą Wschodnią i Bałkanami
Instytut Badań nad Europą Wschodnią i Bałkanami został powołany w celu prowadzenia działań badawczych, w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, nad byłymi krajami socjalistycznymi w Europie Środkowej i Wschodniej oraz krajami bałkańskimi, nazywanymi w czasach zimnej wojny po drugie wojny światowej blokiem wschodnim. Po zakończeniu zimnej wojny w 1989 roku, polityczne, gospodarcze i dyplomatyczne znaczenie tych regionów wzrosło nie tylko dla Europy, ale także dla interesów narodowych Korei. To obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, budzi potrzebę prowadzenia specjalistycznych i pogłębionych studiów na tymi regionami. Instytut jest jedyną instytucją badawczą w Korei zdolną do prowadzenia badań za pośrednictwem dokumentów napisanych w językach ojczystych tych regionów. Instytut skupiający ekspertów od Europy Środkowo-Wschodniej prowadzi badania i działania naukowe spełniające polityczne i społeczne potrzeby Korei.

Instytut Studiów Rusycystycznych
W odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony rządu na bardziej intensywną wymianę akademicką z i prowadzenia badań na temat krajów komunistycznych, HUFS założył Instytut Studiów nad ZSRR i Europą Wschodnią 13 stycznia 1972 roku będący organizacją badawczą związaną z uczelnią do studiowania obszarów byłego Związku Radzieckiego i krajów Europy Wschodniej, w tym ich polityki, gospodarki, spraw społecznych i kultury, w dążeniu do poprawy stosunków z tymi państwami. Jednak po rozwiązaniu republik radzieckich i rozpadzie systemów socjalistycznych w Europie Wschodniej na początku lat 90., Instytut został przemianowany na Instytut Studiów Rusycystycznych, aby kraje będące przedmiotem badań i zrobić miejsce dla pogłębionych studiów nad ogólnymi aspektami Rosji i WNP, takimi jak ich polityka, gospodarka, społeczeństwo i kultura.

Instytut Studiów Afrykanistycznych
Obejmująca 53 kraje, Afryka jest drugim co do wielkości kontynentem po Azji i ważnym obszarem do badań naukowych w dziedzinie polityki, gospodarki i kultury. Poprzez serię ostatnich demokratyzacji, w tym zaprzestanie wojen domowych i przyjęcie systemów wielopartyjnych, wiele krajów afrykańskich jest gotowych do osiągnięcia stabilności politycznej i rozwoju gospodarczego. W rezultacie oczekuje się, że kontynent afrykański odegra w XXI wieku bardziej znaczącą rolę w globalnej społeczności niż kiedykolwiek. Instytut Studiów Afrykanistycznych został założony 15 marca 1977 roku w celu zwiększenia wysiłków, aby poznać Afrykę poprzez dogłębne badania w regionie, a ostatecznie do opracowania strategii „wejścia” Korei do Afryki i promowania stosunków dwustronnych. Instytut został nazwany „obiecującym instytutem badawczym studiującym region zagraniczny” i otrzymał dofinansowanie w postaci Humanities Korea (HK) Fund od Koreańskiej Fundacji Badawczej (Korea Research Foundation) w listopadzie 2007 roku i dzięki niemu prowadzi bardziej aktywne badania.

Instytut Studiów nad Azją Południową
Instytut powstały w marcu 1995 roku, jest jedynym instytuten badawczym w kraju prowadzącym kompleksowe i systematyczne badania nad Azją Południową w różnych aspektach, w tym nad językiem, kulturą, historią, polityką, gospodarką i sprawami społecznymi krajów Azji Południowej - Indii, Pakistanu, Bangladeszu, Sri Lanki, Nepalu, Bhutanu i Malediwów. Celem Instytutu jest rozszerzenie działań badawczych nad ośmioma krajami Azji Południowej włączając Indie, aby móc ustanowić system akademicki, a także chęć odgrywania aktywnej roli jako instytut badawczy w rozpowszechnianiu dokładnej i szerokiej wiedzy o regionie oraz przekazywanie informacji o nim różnym organizacjom, w tym agencjom rządowym, prasie i firmom prywatnym.

Instytut Studiów nad Azją Środkową
Podstawowym celem Instytutu Studiów nad Azją Środkową jest podejmowanie zróżnicowanych i ogólnych, wspólnych badań w dziedzinie nauk społecznych, w tym polityki, socjologii, ekonomii i prawa, jak i humanistycznych, t.j. nad językiem, literaturą, kulturą, folklorem, historią i filozofią wielu krajów leżących w regionie Azji Środkowej. Poprzez prowadzenie wspólnych badań z innymi uczelniami w oparciu o zrozumienie kultury krajów Azji Środkowej, Instytut dąży do uzyskania pogłębionych wyników badań i ułatwienia wymiany z organizacjami badawczymi w regionie. Poprzez takie działania, Instytut chce trzymać się celów przyświecających jego założeniu, to jest odgrywać wiodącą rolę w badaniach krajowych i międzynarodowych nad Azją Środkową oraz pomagać ustalić pożądane relacje Korea-Azja Środkowa poprzez głębokie zrozumienie regionu.

 

Centrum Badań Specjalistycznych

Instytut Ekonomii i Administracji Biznesu
Instytut został założony 1 marca 1969 roku jako centrum badania handlu działające pod afiliacją HUFS, ale 1 marca 1981 roku został przemianowany na Instytut Ekonomii i Administracji Biznesu. Jego głównym celem jest prowadzenie badań nad teoriami dotyczącymi gospodarki, administracji biznesu i handlu, natomiast drugim celem jest prowadzenie badań empirycznych nad różnymi aktualnymi zagadnieniami związanymi z owymi teoriami, jak również badania nad polityką i strategiami. Wykorzystując bogate środowisko badawcze w dziedzinie studiów zagranicznych, które jest unikalną siłą i atutem HUFS, i które wspiera badania nad gospodarką, administracją biznesu i handlem, Instytut stara się osiągnąć trzeci cel - przyczynić się do rozwoju i globalizacji polityki, gospodarki i społeczeństwa, do czego dąży nasz naród.

Instytut Filozofii i Kulturoznawstwa
Instytut został założony 1 września 1982 roku w poszukiwaniu prawdy poprzez kreatywne studia nad filozofią i kulturą współczesną oraz aby przyczynić się do pokoju ludzkości opartego na prawdzie odkrytej przez badania i aby stworzyć nową kulturę

Instytut Historii i Kultury
Instytut Historii i Kultury powstał 1 marca 1984 roku w celu prowadzenia badań porównawczych nad systemami, filozofią, kulturą i historią regionów całego świata. Instytut koncentruje się na studiach nad historią kultur, w tym kulturą życia codziennego, kulturą archiwalną i kulturą wideo ludzi na całym świecie, a w oparciu o te studia naucza zrozumienia innych kultur. Instytut stworzył forum, aby analizować i porównywać historię Korei i innych regionów świata. W 1986 roku Instytut rozpoczął wydawanie czasopisma „Studies of History and Culture”, które w 2005 roku znalazło się na liście czasopism uznanych i punktowanych przez Koreańską Fundację na Rzecz Nauki (KRF). Instytut współpracuje nie tylko z KRF, ale często prowadzi także projekty z innymi instytucjami zewnętrznymi, np. organizacjami Koreańczyków żyjących poza granicami kraju.

Instytut Komunikacji i Informacji
Instytut powstał w 1 marca 1984 roku, aby prowadzić akademickie i praktyczne badania oraz przyczynić się do specjalistycznych projektów edukacyjnych w dziedzinie komunikacji. Nazwa Instytutu został zmieniona na Instytut Komunikacji i Informacji w 1997 roku.

Instytut Badań nad Biznesem
Instytut został założony w lutym 1986 roku pod nazwą Instytut Zarządzania Systemami Informacyjnymi (MIS), aby poprzez swoje badania i analizy poszukiwać bardziej racjonalnych rozwiązań problemów w zarządzaniu stojących przed przedsiębiorstwami oraz aby przyczynić się do rozwoju społeczeństwa poprzez postępy w nauce o zarządzaniu. Instytut publikuje co pół roku „Business Management Research” i „MIS Research”. Jego nazwa została zmieniona na Instytut Badań nad Biznesem w 1997 roku. Instytut aktywnie inicjuje współpracę między przemysłem a uczelnią, wkłada wysiłek w rozwój praktycznej kompetencji badawczej poprzez studia i rozwój zaawansowanych technik zarządzania dzięki współpracy przemysł –uniwersytet oraz stara się przyczynić do wzrostu gospodarki narodowej.

Instytut Nauk Podstawowych
Instytut Nauk Podstawowych powstał jako instytucja badawcza stowarzyszona z HUFS 11 lutego 1986 roku, aby przyczynić się do osiągnięć naukowych i technologicznych potrzebych społeczeństwu poprzez efektywne badania dotyczące nauk podstawowych.

Instytut Nauk Prawnych
Instytut Nauk Prawnych został utworzony w 1992 roku, aby brać udział w badaniach zagadnień prawnych i rozwoju koreańskich studiów prawnych oraz przyczynić się do wszechstronnych studiów, w tym studiów zagranicznych, co jest jedną z kluczowych cech HUFS, poprzez współpracę z zagranicznymi instytucjami badawczymi prawa porównawczego oraz zagranicznymi uczonymi-prawnikami. Poza tym Instytut, dzięki studiom komparatystycznym nad teoriami i systemami prawnymi Korei i innych krajów, wychodzi na przeciw różnym potrzebom prawnym, które powstały, ponieważ Korea osiągnęła rangę kraju rozwiniętego i sama istotnie przyczynia się na polu prawa do współpracy na linii przemysł-rząd-uniwersytet.

Instytut Inżynierii Informacji i Inżynierii Przemysłowej
Instytut Inżynierii Informacji i Inżynierii Przemysłowej usiłuje wspierać rozwój HUFS oraz rozwój lokalnych społeczności i narodu poprzez promowanie wysiłków Wydziału Inżynierii, by wyspecjalizować się przez zmaksymalizowanie wysiłków badawczych przy bliskiej współpracy między różnymi dziedzinami nauki związanymi z informatyką, oraz przez kształcenie wybitnych studentów, aby w przyszłości mogli stać się liderami w swojej dziedzinie.

Instytut Nauk o Środowisku
Instytut Nauk o Środowisku został założony w dążeniu do doskonalenia nowych technologii i podjęcia środków prewencyjnych w celu zachowania naturalnego środowiska i przywracania go do jego pierwotnego stanu, a także, aby skutecznie rozwiązywać nierozstrzygnięte kwestie ekologiczne i pielęgnować wygodne środowisko do życia dla ludzi w Korei i poza jej granicami. Stawiając na wysokie osiągnięcia badawcze, Instytut podpisał umowy o wymianie akademickiej z Uniwersytetem Delaware, Uniwersytetem Stanowym Utah i Międzyuniwersyteckim Konsorcjum Chemii dla Środowiska, mającym siedzibę we Włoszech. Instytuł uczestniczy od 2002 roku w środowiskowym projekcie naukowym prowadzonym przez Instytut Badawczy ds. Środowiska przy Uniwersytecie Yanbian. Instytut Nauk o Środowisku ma praktyczny wkład, ponieważ co roku jest dofinansowywany przez zewnętrzne organizacje na ponad 200 milionów won, a sam aktywnie zapewnia wsparcie technologiczne prywatnym przedsiębiorstwom.

Instytut do Spraw Polityki Globalnej
Instytut do Spraw Polityki Globalnej został założony pierwotnie pod nazwą Instytut Saemaeul 10 marca 1973 w celu prowadzenia badań nad polityką poszczególnych regionów i ogólną polityką międzynarodową na podstawie studiów dotyczących wszystkich dziedzin polityki. Jego nazwa została zmieniona w 1979 na Koreański Instytut Studiów Regionalnych. Następnie jego nazwa została przemianowana 9 marca 1993 roku na Instytut Polityki Publicznej, aby właściwiej i proaktywnie wyjść naprzeciw zmieniającej się sytuacji politycznej, w tym wdrożeniu lokalnego systemu samorządowego i polepszeniu relacji Korea Północna – Korea Południowa, jak również, aby studiować porównawczo systemy polityczne i administracyjne innych krajów. A w marcu 1999 roku nazwa Instytutu zmieniła się na Instytut Nauk Społecznych w dążeniu do prowadzenia dogłębnej i urozmaiconej działalności badawczej w ogólnych obszarach nauk społecznych. Następnie 6 grudnia 2008 roku Instytut został przemianowany na Instytut do Spraw Polityki Globalnej, aby zmaksymalizować charakterystykę wszystkich obszarów badawczych będących w kręgu zainteresowań Instytutu.

Instytut do Spraw Rządowych
Instytut zajmuje się studiami nad administracją publiczną i polityką w związku z działalnością rządu i organizacji publicznych we wszystkich obszarach dotyczących zarządzania sprawami kraju, biorąc pod uwagę znaczne zmiany w zarządzaniu sprawami kraju idące w kierunku systemu współpracy między rządem, społeczeństwem obywatelskim i rynkiem. Instytut propaguje również rozwój działalności naukowej dotyczącej tych zagadnień.