한국외국어대학교


 

글자크게

글자작게

top

ระดับปริญญาตรี

สถาบันวิจัย

ศูนย์วิจัยภาษาต่างประเทศและวรรณคดีศึกษา ศูนย์วิจัยภูมิภาคและวิเทศศึกษา ศูนย์ศึกษาวิจัยเฉพาะทาง
 • สถาบันอบรมภาษาต่างประเทศ
 • สถาบันวรรณคดีต่างประเทศ
 • สถาบันวิจัยภาษา
 • สถาบันการล่ามและการแปล
 • สถาบันญี่ปุ่นศึกษา
 • สถาบันจีนศึกษา
 • สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 • สถาบันตะวันออกกลางศึกษา
 • สถาบันสหราชอาณาจักรและอเมริกาศึกษา
 • สถาบันละตินอเมริกาศึกษา
 • สถาบันสหภาพยุโรปศึกษา
 • สถาบันยุโรปตะวันออกและบอลข่าน
 • สถาบันรัสเซียศึกษา
 • สถาบันแอฟริกาศึกษา
 • สถาบันเอเชียใต้ศึกษา
 • สถาบันเอเชียกลางศึกษา
 • สถาบันเศรฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
 • สถาบันปรัชญาและวัฒนธรรมศึกษา
 • สถาบันประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
 • สถาบันสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สถาบันวิจัยธุรกิจ
 • สถาบันวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • สถาบันวิจัยกฎหมาย
 • สถาบันวิศวกรรมอุตสาหการและสารสนเทศศาสตร์
 • สถาบันวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สถาบันการเมืองโลก
 • สถาบันรัฐบาลและธรรมรัฐ


ศูนย์วิจัยภาษาต่างประเทศและวรรณคดีศึกษา

สถาบันอบรมภาษาต่างประเทศ
สถาบันการสอนภาษาต่างประเทศตั้งขึ้นเพื่อสนองความต้องการของสังคมข่าวสารในยุคโลกาภิวัฒน์และเพื่อปรับปรุงทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติในการสอนภาษาต่างประเทศ การเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพจากงานวิจัยที่ผสมผสาน การพัฒนาและ การปฏิบัติในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาต่างประเทศ รวมทั้งนโยบายและหลักสูตรการสอนภาษาต่างประเทศ สื่อใน การเรียนการสอน การสอนและวิธีการเรียน การประเมินและการอบรมเหล่าคณาจารย์ สิ่งเหล่านี้ได้เสนอทางเลือกที่มีประสิทธิ ภาพมากสำหรับระบบการสอนภาษาต่างประเทศ

สถาบันวรรณคดีต่างประเทศ
สถาบันวรรณคดีต่างประเทศก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 1995 เพื่อรับผิดชอบบทบาทหลักในการส่งเสริมวรรณคดีต่างประเทศ ในเกาหลีโดยอาศัยการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวรรณคดีต่างประเทศอย่างลึกซึ้งไปพร้อมกับการแปลและการส่งเสริมให้ผู้อ่านชาวต่างชาติอ่านวรรณคดีของเกาหลี สถาบันทำการศึกษาเกี่ยวกับวรรณคดีต่างประเทศ นำเสนอบทความทางวิชาการ แปลวรรณกรรม ตีพิมพ์ผลงานและแลกเปลี่ยนทางวิชาการโดยงัดเอาความแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ นั่นคือ ทรัพยากรคนด้านวรรณคดี ต่างประเทศอันดับหนึ่งมาใช้ และด้วยความพยายามดังกล่าว สถาบันฯ มุ่งหวังที่จะยกระดับการวิจัยด้านวรรณคดีต่างประเทศ ในเกาหลีขึ้นและผลักดันไปสู่การเผยแพร่วรรณคดีเกาหลีให้ทั่วโลกได้รู้จัก

สถาบันวิจัยภาษา
ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1969 สถาบันวิจัยภาษา คือ ศูนย์วิจัยระดับมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเกาหลีที่เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ โดยเฉพาะ การวิจัยจะเกี่ยวกับปัจจัยทั่วไปของภาษามนุษย์เป็นหลัก ซึ่งได้สร้างข้อค้นพบทางทฤษฎีในการสอนภาษาต่างประเทศ ด้วยการเรียนรู้ที่เน้นเรื่องสัทศาสตร์ วิทยาหน่วยคำ ความหมายและหน้าที่ของคำและอรรถศาสตร์โครงสร้างของแต่ละภาษา ซึ่งทั้ง หมดนี้เป็นพื้นฐานของการศึกษาภาษาศาสตร์ ด้วยความร่วมมือด้านการเรียนการสอนกับกว่า 30 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาที่ HUFS สถาบันภาษาจึงพยายามศึกษาเปรียบเทียบภาษาเฉพาะที่ต่างกัน ขอบเขตความรู้ของมนุษย์จึงได้เปิดกว้างขึ้นผ่านงานวิจัย แบบสหวิทยาการในสาขาที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ศาสตร์การรับรู้ของมนุษย์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที

สถาบันการล่ามและการแปล
สถาบันการล่ามและการแปลก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือนกันยายน ค.ศ. 1997 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของกิจกรรมการล่ามและ การแปลที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในเกาหลี โดยให้คำจำกัดความทฤษฎีในการศึกษาการล่ามและการแปล เนื่องจากการให้คำจำกัด ความการศึกษาการล่ามและการแปลอย่างเป็นระบบนี้ ทำให้เกาหลีมีเป็นความเป็นปึกแผ่นในศตวรรษที่ 21 เฉกเช่นเกาหลีได้ก้าว สู่โลกของเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับความสำเร็จระหว่างประเทศและวางรากฐานสำหรับ HUFS ยุค โลกาภิวัฒน์ นอกจากนี้สถาบันยังเพิ่มทฤษฎีการศึกษาในการประชุมการล่ามและการแปล สร้างโครงสร้างพื้นสากลสำหรับ การศึกษาการล่ามและการแปล และยังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความพยายามในการเป็น ผู้นำการศึกษาของการล่ามและการแปลในระดับนานาชาติ

 

ศูนย์วิจัยภูมิภาคและวิเทศศึกษา

สถาบันญี่ปุ่นศึกษา
มีการทำการวิจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างสม่ำเสมอเรื่อยมาในประเทศเกาหลี และการวิจัยดังกล่าวนี้มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างเข้มข้นและเป็นระบบเพิ่มมากขึ้น ด้วยความจำเป็นที่ว่ามานิ้ จึงมีการก่อตั้งสถาบันนี้ขึ้นเพื่อทำการศึกษาด้านประ เทศญี่ปุ่นอย่างเชี่ยวชาญในประเทศเกาหลีโดยการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมของญี่ปุ่น อันประกอบด้วย ภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ

สถาบันจีนศึกษา
สถาบันจีนศึกษาเป็นศูนย์วิจัยที่เก่าแก่ที่สุดในเกาหลี ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1972 ในฐานะศูนย์วิจัยที่ทันสมัยแห่งแรกในเกาหลีที่มุ่งศึกษาเฉพาะจีนร่วมสมัย เผยแพร่วารสารเกี่ยวจีนศึกษาแบบรายปีเป็นจำนวนมากและทำให้เกิดโครงการวิจัยซึ่งมีรัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ทุน สถาบันยังคงต้องการเครื่องมืออย่างต่อเนื่องในแต่ละปีเช่นเดียวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถาบันวิจัยในจีน ฮ่องกง และไต้หวัน เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของแผ่นดินจีน สถาบันฯ ทำการศึกษาด้านภูมิภาคจีน อันประกอบด้วย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภาษาและวรรณคดี นอกจากนี้ยังทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์จีนศึกษาโดยรวม ทั้งตามยุค ทฤฎี และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ประเทศเกาหลีควรดำเนินรอยตามในปัจจุบัน
ปัจจุบัน สถาบันฯ ได้ประสานและเชื่อมโยงกับวิทยาลัยภาษาจีนซึ่งยกระดับจากภาควิชาขึ้นเป็นวิทยาลัยในปี 2009 ในการทำ กิจกรรมวิชาการร่วมกัน และยังทำกิจกรรมร่วมกับภาควิชาการล่ามและการแปลภาษาจีน ภาควิชาจีนศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ภูมิภาคและวิเทศศึกษา ภาควิชาภาษาและวรรณคดีจีนของบัณฑิตวิทยาลัย และภาควิชาภาษาเกาหลี-จีนของบัณฑิตวิทยาลัย การล่ามและการแปลด้วย นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีความสัมพันธ์ด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันที่มีเป็นที่รู้จัก แพร่หลายในประเทศจีนหลายแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยฟูดาน มหาวิทยาลันนานจิง มหาวิทยาลัยเซินเจิ้น มหาวิทยาลัยยานเบียน มหาวิทยาลัยฮาร์บิน และสถาบันสังคมศาสตร์เซี่ยงไฮ้

สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
11 ประเทศในเอเชียตะวันออกฉียงใต้เป็นพื้นที่ที่มีภูมิศาสตร์ซึ่งมีทรัพยากรสมบูรณ์ใกล้เคียงกับประเทศเกาหลี ทำให้ธุรกิจต่างๆ ของเกาหลีเลือกที่จะเข้าไปลงทุน แต่ทว่ามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภูมิภาคดังกล่าวนี้ในประเทศเกาหลีอยู่น้อยมาก ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่สอนภาษาต่างประเทศที่ใช้อยู่ในภูมิภาคนี้อยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กจึงเน้นด้านการวิจัยเกี่ยวกับภูมิภาคเหล่านี้ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภาษาและวรรณคดีที่มีภาษาเป็นแรงผลักดัน และด้วยความพยายามในการทำวิจัยนี้ ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถเผยแพร่ข้อมูลและความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ สื่อมวลชน ภาคธุรกิจ ที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้นๆ และเพื่อสร้างระบบวิชาการเพื่อกิจกรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศนั้นๆ ด้วย

สถาบันตะวันออกกลางศึกษา
ด้วยวัตถุประสงค์ของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกาหลีกับประเทศตะวันออกกลางโดยอาศัยการศึกษาและวิจัยในขอบเขตกว้างเกี่ยวกับประเทศในตะวันออกกลางทั้งด้านการเมือง การทูต เศรษฐกิจ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรมจึงเกิดก่อก่อตั้งสถาบันตะวันออกกลางศึกษาขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 1976 โดยให้สังกัดอยู่กับมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ด้วยความเป็นสถาบันวิจัยตะวันออกกลางที่ก่อตั้งมายาวนานที่สุดในประเทศเกาหลี จึงรับประกันความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศ กิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยการจัดการประชุม การตีพิมพ์วารสารและจัดทำฐานข้อมูล การทำความแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ รวมรวมและแปลข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศตะวันออกกลาง และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐ และเนื่องจากมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในตะวันออกกลาง 7 ประเทศ จึงทำให้สถาบันฯ มีบทบาทในการเป็นหน้าต่างสู่การแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับสถาบันวิจัยต่างๆ ในตะวันออกกลาง

สถาบันสหราชอาณาจักรและอเมริกาศึกษา
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1993 เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและสังคมของอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2003 ชื่อของสถาบันอเมริกาเหนือศึกษาได้เปลี่ยนเป็นสถาบันสหราชอาณาจักรและอเมริกาศึกษาเนื่องจากการจัดระบบใหม่ทั้งองค์กร ปัจจุบันนี้ทิศทางความสนใจของการวิจัยของสถาบันจะเน้นไปที่สหราชอาณาจักรและอเมริกาศึกษาระดับพื้นฐาน เพื่อที่จะก้าวทันความต้องการของศตวรรษที่ 21 เพื่อนำสังคมการศึกษาของเราไปสู่ที่หนึ่งของโลก จุดประสงค์ของสถาบันอังกฤษและอเมริกาศึกษาคือ มุ่งการวิจัยเพื่อสนองความต้องการด้านการศึกษาและสังคมของชาติสำหรับการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งระบบการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรมและสังคมซึ่งเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับอเมริกาเหนือและสหราชอาณาจักร

สถาบันละตินอเมริกาศึกษา
ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1974 เพื่อศึกษาการเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศแถบละตินอเมริกาจากอเมริกาเหนือถึงใต้ สถาบันมีประวัติที่ยอดเยี่ยมในการสร้างงานวิจัยที่หลากหลายทั้งสัมมนา บรรยาย และสิ่งพิมพ์แบบรายปี สถาบันครอบคลุม 33 ประเทศ ซึ่งเกาหลีใต้คาดหวังที่จะเพิ่มการเติบโตอย่างมั่นคงทางการค้า งานประจำของสถาบันนอกจากผลิตงานวิจัยเชิงลึก แต่ยังสร้างสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักวิชาการละตินอเมริกา สถาบันยังให้ข้อมูลกับบริษัทเกาหลีเกี่ยวกับข้อมูลในภูมิภาคละตินอเมริกา

สถาบันสหภาพยุโรปศึกษา
สถาบันสหภาพยุโรปศึกษา คือ ศูนย์วิจัยสำหรับศึกษาการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภาษา วรรณคดีของแต่ละหรือระหว่างประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและศึกษาสหภาพยุโรปในเชิงลึก สถาบันเรียนรู้ยุโรปโดยนำโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมและภาษาศาสตร์เฉพาะตัวของ HUFS มาใช้ ด้วยความช่วยเหลือจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาเลียน เนเธอร์แลนด์ สเปน และโปแลนด์เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ ช่วยให้สามารถสกัดข้อมูลที่แม่นยำและสร้างความรู้อย่างมีระบบ

สถาบันยุโรปตะวันออกและบอลข่าน
สถาบันยุโรปตะวันออกและบอลข่านก่อตั้งขึ้นเพื่อทำกิจกรรมหารวิจัยที่มุ่งเน้นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกี่ยวกับประเทศสังคมนิยมเดิมในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกและรัฐบอลข่านซึ่งเดิมเคยอยู่ในยุโรปตะวันออกในยุคสงครามเย็นที่เกิดจากสง ครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดลงในปี 1989 ความสำคัญของการเมือง เศรษฐกิจ และการทูตของภูมิภาคนี้ได้เพิ่มขึ้นไม่เพียงสำหรับยุโรปเท่านั้น แต่ยังทำให้ประเทศเกาหลีสนใจภูมิภาคนี้มากขึ้นด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เกิดความต้องการผู้เชี่ยว ชาญด้านภูมิภาคนี้เป็นอย่างมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน สถาบันฯ นี้ เป็นสถาบันวิจัยเพียงแห่งเดียวที่สามารถทำการ ศึกษาค้น คว้าเกี่ยวกับภูมิภาคนี้โดยใช้เอกสารภาษาของประเทศเหล่านี้โดยตรง และยังทำกิจกรรมวิจัยและวิชาการเฉพาะทางและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามความต้องการของเกาหลีด้านการเมืองและสังคมอีกด้วย

สถาบันรัสเซียศึกษา
สถาบันรัสเซียศึกษาก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1972 ด้วยความสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาล อันเนื่องมาจากความต้องการที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับสหภาพโซเวียตให้มากยิ่งขึ้น เป็นเหตุให้ทางสถาบันสร้างผลงานที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่ง บทบาทของสถาบันยังได้กลายเป็นบทบาทที่สำคัญมากเมื่อสหภาพโวเวียตล่มสลายกลายเป็นประเทศเอกราช ชุดของงานวิจัยและสิ่งพิมพ์จำนวนมากได้สร้างความภูมิใจให้แก่สถาบันแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง

สถาบันแอฟริกาศึกษา
สถาบันแอฟริกาศึกษาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 เดือนมีนาคม ค.ศ. 1977 เพื่อพัฒนาแผนการเข้าสู่แอฟริกาและปรับปรุงความสัมพันธ์หว่างประเทศผ่านการศึกษาแอฟริกาเชิงลึก หลังจากประสบเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตย ประกอบด้วย การลดพื้นที่ขัดแย้งและการรับระบบหลายพรรค ชาวแอฟริกันหลายคนเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ ในศตวรรษที่ 21 ทวีปแอฟริกาถูกคาดหวังที่จะมีบทบาทสำคัญในเวทีนานาชาติมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ดังนั้นบทบาทของสถาบันแอฟริกาศึกษาจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมในไม่ช้า

สถาบันเอเชียใต้ศึกษา
ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1995 ในฐานะสาขาหนึ่งของหน่วยวิจัยของศูนย์ระหว่างประเทศและพื้นที่ศึกษา สถาบันได้สร้างสรรค์งานวิจัยด้านภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ ศรีลังกา เนปาล และภูฏาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่สำคัญของการวิจัยเกี่ยวกับเอเชียใต้ในเกาหลี สถาบันจึงเป็นที่รู้จักต่อหลายองค์กรในบทบาทที่สำคัญและเป็นหนึ่งเดียวในการเผยแพร่ข้อค้นพบในงานวิจัยและประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียใต้

สถาบัน เอเชียกลาง การศึกษา

 

ศูนย์ศึกษาวิจัยเฉพาะทาง

สถาบันเศรฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
เป็นสถาบันที่เดิมก่อตั้งขึ้นเป็นศูนย์วิจัยการค้าภายใต้มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 1969 และเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบัน เศรฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 1981 วัตถุประสงค์เริ่มแรกในการก่อตั้งคือเพื่อศึกษาค้นคว้าทฤษฎีเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การบริหารธุรกิจ และการค้า วัตถุประสงค์ที่สอง คือ เพื่อทำการวิจัยเชิงประจักษ์ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี ตลอดจนทำการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้วย สถาบันฯ ทุ่มเทความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่สาม นั่นคือ เพื่อที่จะไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและเป็นสากลทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของประเทศเกาหลีในปัจจุบัน โดยนำเอาสภาพแวดล้อมวิจัยวิเทศศึกษาที่กว้างและมีความแข็งแกร่งอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการวิจัยด้านเศรษฐกิจ การบริหารธุรกิจและการค้ามาใช้

สถาบันปรัชญาและวัฒนธรรมศึกษา
เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 1982 เพื่อค้นหาความถูกต้องโดยการศึกษาปรัชญาและวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สร้าง สรรค์ เพื่อสร้างความสงบแก่มนุษยชาติโดยอาศัยความถูกต้องเป็นพื้นฐานผ่านการวิจัย และเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้น

สถาบันประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
สถาบันประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1984 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับระบบ ปรัชญา วัฒน ธรรม และประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก มุ่งเน้นศึกษาประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรม ประกอบด้วยวัฒนธรรมการดำเนิน ชีวิต เอกสารและวิดีทัศน์ทางวัฒนธรรมของบุคคลระดับโลก และมีความพยายามอย่างมากในการวิจัยและศึกษาความแตก ต่างทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังทำให้เกิดสถานที่สำหรับอภิปรายเพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ชาติเกาหลีกับประ วัติศาสตร์ชาติอื่นๆ ในโลก วารสาร การศึกษาประวัติศาตร์และวัฒนธรรม (Studies of History and Culture) ซึ่งถูกตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1986 เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางวิชาการและถูกกำหนดให้เป็นวารสารลงทะเบียนโดยกองทุนสนับสนุนการวิจัย แห่งเกาหลี (KRF) ในปี ค.ศ. 2005 สถาบันมักจะได้รับเลือกให้รับโครงการจากองค์กรภายนอก ประกอบด้วยองค์กรของ ชาวเกาหลีที่อยู่นอกประเทศและ KRF

สถาบันสารสนเทศและการสื่อสาร
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 1984 เพื่อวิจัยเชิงปฏิบัติและวิชาการ และเพื่อจัดทำโครงการการเรียนการสอนแบบเชี่ยวชาญ ในสาขาการสื่อสาร ชื่อของสถาบันได้เปลี่ยนมาเป็นสถาบันสารสนเทศและการสื่อสารในปี 1997

สถาบันวิจัยธุรกิจ
เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 1986 ภายใต้ชื่อว่า สถาบันระบบสารสนเทศการจัดการ(MIS) เพื่อหาวิธีแก้ ปัญหาประเด็นการจัดการที่ธุรกิจต้องเผชิญอย่างมีหลักการโดยการวิจัยและวิเคราะห์ และเพื่อนำไปเผยแพร่สู่สังคมโดยการทำให้ ตระหนักเห็นประโยชน์ของการศึกษาด้านการจัดการ สถาบันฯ ตีพิมพ์วารสารวิจัย Business Management Research และ MIS Research ทุกครึ่งปี ชื่อสถาบันเปลี่ยนเป็นสถาบันวิจัยธุรกิจในปี 1997 สถาบันยังมีความร่วมมือทั้งทางวิชาการและทาง อุตสาหกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ชี้ให้เห็นว่าสถาบันฯ มีความพยายามในการวิจัยโดยทำการศึกษาและคิดค้นเทคนิคในการจัดการ จริง และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วย

สถาบันวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สถาบันวิทยาศาสตร์พื้นฐานก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 1986 ในฐานะสถาบันวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ เพื่อทำประ โยชน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อประเทศโดยการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

สถาบันวิจัยกฎหมาย
สถาบันวิจัยกฎหมายก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1992 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาการศึกษาด้านกฎหมาย ของเกาหลีและสนับสนุนการศึกษาที่ครอบคลุมร่วมกับการศึกษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยสำคัญของ HUFS โดย ทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยกฎหมายเปรียบเทียบนานาชาติและนักวิชาการกฎหมายต่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นจากการศึกษาเปรียบ เทียบเกี่ยวกับทฤษฎีและระบบกฎหมายของเกาหลีและของประเทศอื่นๆ ยังสามารถตอบสนองความต้องการทางกฎหมายที่หลาก หลาย ซึ่งกำลังเกิดขึ้นในฐานะที่เกาหลีเข้าร่วมในกลุ่มประเทศก้าวหน้าอันก่อให้เกิดบทบาทอันโดดเด่นและสำคัญระหว่างอุตสาห กรรม มหาวิทยาลัย และรัฐบาล

สถาบันวิศวกรรมอุตสาหการและสารสนเทศศาสตร์
สถาบันวิศวกรรมอุตสาหการและสารสนเทศศาสตร์เกิดขึ้นเพื่อกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติโดยการให้การสนับสนุนวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ในการทำการวิจัยโดยผสมผสานความแตกต่างของแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ IT และในการผลิตบัณฑิตที่มีความโดดเด่นและเป็นผู้นำในอนาคต

สถาบันวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถาบันวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและการป้องกันใหม่ๆ เพื่อเป็นมาตรการรักษาและเรียกคืนสภาพ แวดล้อมทางธรรมชาติ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คั่งค้างอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อความสะดวกสบาย ในการดำเนินชีวิตสำหรับประชากรในเกาหลีและสำหรับประชากรโดยทั่วไป ด้วยความพยายามที่จะมุ่งเน้นที่ความสำเร็จในการ วิจัย จึงได้มีการลงนามข้อตกลงแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเดลาแวร์ (University of Delaware) มหาวิทยาลัย รัฐยูท่าห์ (Utah State University) และมหาวิทยาลัยระหว่างสมาคมเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมในอิตาลี (Inter-University Consortium of Chemistry for the Environment) ทั้งนี้สถาบันได้มีส่วนร่วมในโครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมโดยสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมที่มหา วิทยาลัยยันเบียน (Yanbian University) ตั้งแต่ ค.ศ. 2002 สถาบันวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้สร้างคุณูปการในทางปฏิบัติ เนื่องจากได้ทุนกว่า 200 ล้านวอนในแต่ละปีจากองค์กรภายนอกและยังได้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีแก่บริษัทเอกชนต่าง ๆ

สถาบันการเมืองโลก
สถาบันการเมืองโลกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในวันที่ 10 มีนาคม 1973 โดยใช้ชื่อว่า สถาบันเซมาอึล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการ วิจัยด้านการเมืองของแต่ละภูมิภาคและ การเมืองระหว่างประเทศทั้งหมดโดยอาศัยการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเมืองในทุกด้าน ชื่อของสถาบันถูกเปลี่ยนเป็น สถาบันภูมิภาคศึกษาแห่งเกาหลีในปี 1979 และเปลี่ยนเป็น สถาบันการเมืองสาธารณะ ในวันที่ 9 มีนาคม 1993 อีกครั้งเพื่อตอบสนองสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมและสมจริง สภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบ ด้วย การประกาศใช้ระบบปกครองตนเองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือ ตลอดจนเพื่อ ทำการศึกษาเปรียบเทียบระบบการเมืองและการปกครองของทั้งสองประเทศ และต่อมา ในเดือนมีนาคม ปี 1999 ชื่อของ สถาบันได้เปลี่ยนเป็น สถาบันสังคมศาสตร์ เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับสัมคมศาสตร์ในทุกด้านในเชิงลึกและหลากหลาย หลังจากนั้น วันที่ 6 ธันวาคม 2008 มีการเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันการเมืองโลกเพื่อขยายขอบเขตของการวิจัยให้ครอบคลุมทุกด้านและ รับผิดชอบทำการศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆ อย่างหลากหลายมาจนถึงปัจจุบัน

สถาบันรัฐบาลและธรรมรัฐ
วัตถุประสงค์ของสถาบันนี้คือการศึกษารัฐประศาสนาศาสตร์และนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมของรัฐบาลและองค์กรสาธารณะทั้งหมดที่สัมพันธ์กับการจัดการกิจการของชาติที่เปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการจัดการกิจการภายในชาติไปสู่ระบบความร่วมมือระหว่างรัฐบาล เมืองใหญ่ และตลาด และเพื่อส่งเสริมการขยายกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา