한국외국어대학교


 

글자크게

글자작게

top

การศึกษาเพื่อโลกาภิวัฒน์

การศึกษาเพื่อโลกาภิวัฒน์

โครงการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ พยายามแข่งขันเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความแตกต่างและมีความหลากหลายโดยการเป็นศูนย์กลางของ การศึกษานานาชาติที่ช่วยเหลือนักศึกษาให้พัฒนาทั้งภาษาและมุมมองตลอดจนไหวพริบ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ สนับสนุนให้นักศึก ษาแต่ละคนพัฒนาความสามารถที่เชี่ยวชาญในขอบเขตที่กว้างและหลากหลายเพื่อให้นักศึกษาสามารถแข่งขันในระดับสากลได้
หลักสูตรปริญญาคู่ขนาน
เป็นหลักสูตรปริญญาคู่ขนานตามข้อตกลงทั่วไประหว่างมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ กับมหาวิทยาลัยเดลาแวร์ สำหรับนักศึกษาที่ต้อง การรับ 2 ปริญญาบัตร โดยเรียนใน 2 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยละ 2 ปี

line

หลักสูตรแลกเปลี่ยนนักศึกษา
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนคือ ระบบซึ่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ และนักศึกษามหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ สามารถเดินทางไปเรียนในอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งได้โดยโดยอยู่บนพื้นฐานของความ เห็นร่วมกันเรื่องหน่วยกิตในช่วงเวลาหนึ่ง โดย ได้รับหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยของตัวเอง

line

หลักสูตรนักศึกษาแลกเปลี่ยนชั่วคราว 7+1
หลักสูตรนักศึกษาแลกเปลี่ยนชั่วคราว 7+1 คือ แผนการให้นักศึกษาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาคการ ศึกษาจากทั้งหมด 8 ภาคการศึกษา โครงการมีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุงทัศนคติสากลของนักศึกษา HUFS ตลอดทั้งโครงการ HUFS จะส่งนักศึกษามากกว่า 400 คนไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีชื่อเสียงในโลกและคาดว่าจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นตามลำดับในอนาคต

line

หลักสูตรศึกษาต่างประเทศด้วยทุนส่วนตัว
หลักสูตรศึกษาต่างประเทศด้วยทุนส่วนตัวเป็นโครงการให้นักศึกษา HUFS ที่อาจจะศึกษาในต่างประเทศ และเทียบโอนหน่วยกิตสู่ระบบของ HUFS เนื่องจากนักศึกษาสามารถเลือกมหาวิทยาลัยใดก็ได้ (หลักสูตร 4 ปี) ที่ได้รับการอนุมัติจากคณบดี โดยนักศึกษาควรพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักสูตรแลกเปลี่ยนหรือหลักสูตรแลกเปลี่ยนชั่วคราวด้วย

line

หลักสูตรอบรมภาษาระยะสั้น
หลักสูตรอบรมภาษาระยะสั้น จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมหลักสูตรอบรมภาษาที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศและสามารถเทียบโอนหน่วยกิตสู่ HUFS ได้ถึง 6 หน่วยกิต

line

การฝึกงานที่สถานทูตเกาหลีในต่างประเทศ
หลักสูตรฝึกงานที่สถานทูตเกาหลีในต่างประเทศนับเป็นโอกาสที่อยู่บนข้อตกลงร่วมกันระหว่าง HUFS และกระทรวงการต่างประ เทศและการค้า (MOFAT) นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและในระดับปริญญาโทของ HUFS ที่มีความโดดเด่นจะถูกคัดเลือกให้ฝึกงานที่สถานทูตเกาหลีในต่างประเทศเป็นนเวลา 6 เดือน หากได้รับคัดเลือก นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ ในสถานทูตและได้ 12 หน่วยกิตจากทาง HUFS

line

ทุนรัฐบาล
ทุนรัฐบาลโดยรัฐบาลต่างประเทศจากทั้งสองประเทศ ที่มอบให้แก่นักศึกษานี้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกันกับรัฐบาลเกาหลีในเรื่องการแลกแปลี่ยนวัฒนธรรม/นักศึกษา ส่วนโควตาและรายละเอียดเรื่องทุนอื่นๆ นั้น ถูกกำหนดโดยประเทศที่ให้ทุน

line

ISS (โครงการอบรมภาคฤดูร้อนนานาชาติ)
โครงการอบรมภาคฤดูร้อนนานาชาติ เป็น หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ/เกาหลี ที่อยู่ต่างประเทศหรือในเกาหลีให้มีโอกาสทางวัฒนธรรมที่หลากหลายผ่านการบรรยายด้วยภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับ การเมืองเกาหลี เศรษฐศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมภาคสนาม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 เป็นต้นมา หลักสูตรภาคฤดูร้อนต่างประเทศ (ISS) มีระยะ เวลา 5 สัปดาห์ในแต่ละฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาจาก 160 มหาวิทยาลัยในเครือของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก ทำให้ความเป็นผู้นำของ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กเข้มแข็งขึ้นในโลกแห่งมหาวิทยาลัย

line


ภาพรวมของนักศึกษาที่จบออกไป


ข้อมูลมีการอัพเดทเป็นระยะๆ โดยฝ่ายรับเข้า
ขออภัยที่ข้อมูลส่วนนี้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

นักศึกษาที่จบออกไปในปี 2014 : 1,207 คน
Nations
Universities
Number
Botswana University of Botswana
1
Croatia University of Zagreb
3
Ethiopia Addis Ababa University
1
Ghana University of Ghana
1
Kenya University of Nairobi
1
South Africa Nelson Mandela Metropolitan University
1
Stellenbosch University
4
University of Cape Town
1
Tanzania University of Dar es Salaam
2
Tunisia Tunis El Manar University
25
Azerbaijan Azerbaijan Diplomatic Academy
2
China Beijing Foreign Studies University
5
Beijing Language and Culture University
2
Beijing Normal University
1
Fudan University
5
Guangdong University of Foreign Studies
4
Peking University
40
Shandong University at Weihai
8
Sichuan International Studies University
2
Sun Yat-Sen University
2
India University of Delhi
29
Indonesia Andalas University
2
Gadjah Mada University
9
Hasanuddin University
3
Sriwijaya University
1
Udayana University
4
Universitas Nasional
1
University of Airlangga
2
University of Indonesia
15
University of Petra
1
University of Surabaya
1
Iran School of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs(MFA) of Iran
11
Japan Doshisha University
8
Hokkaido University
1
J. F. Oberlin University
1
Kagoshima University
1
Kanda University of International Studies
6
Mejiro University
4
Osaka Gakuin University
4
Rikkyo University
4
Sophia University
1
Tenri University
4
Tokyo University of Foreign Studies
5
Toyo University
2
Tsuru University
2
Tsurumi University
4
University of Tsukuba
3
Waseda University
6
Yamaguchi University
2
Jordan University of Jordan
22
Kazakhstan Al-Farabi Kazakh National University
11
Kazakhstan Institute of Management,Economics and Strategic Research
3
L. N. Gumilyov Eurasian National University
2
Kuwait Kuwait University
1
Lebanon American University of Beirut
1
Malaysia University of Malaya
3
University of Science Malaysia
5
Mongolia National University of Mongolia
8
Singapore Singapore Management University 
8
Taiwan Chinese Culture University
6
National Chengchi University
1
National Taiwan Normal University
4
Thailand Burapha University 
1
Chiang Mai University
5
Kasetsart University
9
Srinakharinwirot University
5
Thammasat University
5
Turkey Ankara University
9
Erciyes University
2
United Arab Emirates American University of Sharjah
1
Uzbekistan Tashkent State Institute Of Oriental Studies
6
Vietnam University of Social Science and Humanities - VNU, Hanoi
1
Belarus Belarusian State University
3
Minsk State Linguistic University
5
Bulgaria Sofia University
3
Czech Republic Anglo-American University
3
Charles University
15
Masaryk University
7
Palacky University Olomouc 
1
Denmark University of Southern Denmark
2
France Aix-Marseille University
3
Audencia Nantes School of Management
6
Catholic University of the West
2
Charles de Gaulle University - Lille III 
4
Francois Rabelais University,Tours
1
INALCO
1
Jean Monnet University, Saint-Etienne
5
Lumiere University Lyon 2
8
Paris Diderot University
7
Paul Valery University, Montpellier 3
3
Stendhal University, Grenoble 3
12
University of Burgundy
5
University of Franche Comte
4
University of La Rochelle
2
University of Lorraine
2
University of Paris IV - Sorbonne 
11
University of Poitiers
3
University of Reims Champagne-Ardenne
1
University of Savoie
5
University of Strasbourg
3
Germany Dresden University of Technology
1
Goethe University Frankfurt am Main
2
Johannes Gutenberg University of Mainz
30
Philipps University of Marburg
3
Saarland University
3
University of Augsburg
1
University of Hamburg
15
University of Konstanz
2
University of Leipzig
1
University of Mannheim
3
University of Stuttgart
1
University of Wuerzburg
31
Hungary Eotvos Lorand University
10
University of Debrecen
2
University of Szeged
6
Ireland University College Cork
1
Italy Sapienza University of Rome
6
University for Foreigners Perugia
10
University for Foreigners Siena
4
University of Milano
4
Lithuania Vytautas Magnus University
4
Netherlands Leiden University
2
Tilburg University
2
University of Groningen
4
Norway University of Oslo
7
Poland Adam Mickiewicz University
13
Catholic University Of Lublin
1
Jagiellonian University
17
University of Gdansk
7
University of Silesia in Katowice
1
Portugal University of Coimbra
4
Romania Alexandru Ioan Cuza University of Iasi
2
University of Bucharest
8
Russian Federation Herzen State Pedagogical University
3
Kazan Federal University
2
Kuban State University
3
Linguistics University Of Nizhny Novgorod
8
Lomonosov Moscow State University
3
Moscow State Institute of International Relations
4
N. I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
1
North-Eastern Federal University in Yakutsk
8
Novosibirsk State University
3
Peoples' Friendship University of Russia
3
Perm State University
1
Saint Petersburg State University
14
Volgograd State Technical University
1
Serbia University of Belgrade
4
University of Novi Sad
2
Spain Antonio de Nebrija University
2
Autonomous University of Barcelona
9
Complutense University of Madrid
13
CONASEP(University of Oviedo)
1
Pompeu Fabra University
2
University of Alcala
5
University of Alicante
8
University of Almeria
1
University of Cantabria
1
University of Cordoba
9
University of Granada
1
University of Malaga
7
University of Salamanca
8
University of Santiago de Compostela
1
University of Valladolid
6
University of Zaragoza
3
Sweden Malardalen University
4
Sodertorn University
2
Stockholm University
5
Ukraine Ivan Franko National University of Lviv
5
Taras Shevchenko National University of Kyiv
7
United Kingdom Queen Mary, University of London
1
School of Oriental and African Studies, University of London 
2
The University of Manchester
1
University of Leicester
26
University of Oxford
1
University of Westminster
1
Canada CONASEP(Kwantlen Polytechnic University)
1
Kwantlen Polytechnic University
1
MacEwan University
5
Medicine Hat College
4
University of Manitoba
4
Costa Rica University of Costa Rica
1
Mexico Anahuac University
2
Autonomous University of Guadalajara
7
La Salle University-Mexico City
4
Meritorious Autonomous University of Puebla
7
Mexico Autonomous Institute of Technology
2
Monterrey Institute of Technology-San Luis
12
National Autonomous University of Mexico
3
Popular Autonomous University of Puebla State
2
University of Colima
3
University of Guadalajara
2
United States American University
3
California State University, Long Beach
2
California State University, Northridge
13
California State University, Sacramento
6
Columbus State University
14
CONASEP(Eastern New Mexico University)
5
CONASEP(Lyon College)
2
CONASEP(Methodist University)
4
CONASEP(Troy University)
1
CONASEP(University of New Mexico)
2
CONASEP(University of Wisconsin-Eau  Claire)
2
Montana State Universitu
1
Northern Michigan University
5
San Diego State University
2
St. Cloud State University
2
St. Johns University
6
State University of New York at Oneonta
3
State University of New York at Oswego
13
State University of New York -Stony Brook
17
Suffolk University
1
Temple University
9
University at Buffalo, The State University of New York
2
University of Arkansas
22
University of California-Davis
7
University of Central Missouri
22
University of Delaware
6
University of Hawaii at Hilo
9
University of Nebraska, Kearney
19
University of Oregon
1
University of Utah
1
University of Washington
1
Australia University of Queensland
2
Brazil Federal University of Parana
8
Federal University of Rio Grande do Sul
19
Sao Paulo State University
5
The Federal University of Juiz de Fora
3
University of Brasilia
2
University of Campinas
2
University of Estadual Paulista
1
University of Sao Paulo
2
Chile CONASEP(University of Santiago of Chile)
1
Colombia EAFIT University 
1
National University of Colombia
1
Pontifical Bolivarian University
1
University of Tolima
2
Total
1207