한국외국어대학교


 

글자크게

글자작게

top

การศึกษาเพื่อโลกาภิวัฒน์

การอบรมนานาชาติภาคฤดูร้อนด้านเกาหลีและเอเชียตะวันออกศึกษา

การอบรมนานาชาติภาคฤดูร้อนด้านเกาหลีและเอเชียตะวันออกศึกษา(ISS) ที่มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 11 ปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2003 โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจทุกคนได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมเกาหลีและที่มาของกระแสที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างลึกซึ้ง นักเรียนต่างชาติจะได้พัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาเกาหลีของตนเองด้วยห้องเรียนภาษาของ ISS และนักเรียนเกาหลีเองก็มีโอกาสได้พัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเองโดยการเรียนในสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบนานาชาติ นั่นคือ ทุกหัวข้อบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

ISS ประกอบด้วยหลักสูตรที่จัดขึ้นอย่างใส่ใจเพื่อนักศึกษาและผู้บรรยายในแต่ละรายวิชาเป็นนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดด้านเกาหลีและเอเชียตะวันออกศึกษา บางท่านรับเชิญมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศเพื่อมาบรรยายในการอบรมนี้โดยเฉพาะ ทั้งคณาจารย์และนักศึกษามีส่วนในการสร้างบรรยากาศนานาชาติซึ่งนำไปสู่การเข้าใจสังคมเกาหลีอย่างลึกซึ้งเงื่อนไข

โปรแกรม ISS นี้ เปิดกว้างสำหรับผู้ที่เรียนในวิทยาลัยมาแล้วหนึ่งภาคเรียนหรือเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อยสองในสี่ภาคเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม(GPA) ขั้นต่ำที่กำหนดคือ 2.00 ของเกณฑ์ 4.00 (หรือเทียบเท่า)

(นักเรียนที่จบการศึกษาระดับม.ปลายและจะลงทะเบียนเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในภาคฤดูใบไม้ร่วง ปี 2013 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อาจจะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการนี้ได้ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ) Entry Requirements


คุณสมบัติที่กำหนด

โปรแกรม ISS นี้ เปิดกว้างสำหรับผู้ที่เรียนในวิทยาลัยมาแล้วหนึ่งภาคเรียนหรือเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อยสองในสี่ภาคเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม(GPA) ขั้นต่ำที่กำหนดคือ 2.00 ของเกณฑ์ 4.00 (หรือเทียบเท่า)

(นักเรียนที่จบการศึกษาระดับม.ปลายและจะลงทะเบียนเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในภาคฤดูใบไม้ร่วง ปี 2013 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อาจจะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการนี้ได้ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ)

1) นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางหรือนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลายที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางไม่ต้องมีหลักฐานรับรองความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

2) นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายในประเทศเกาหลีหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางจะต้องส่งหลักฐานรับรอง ได้แก่ คะแนน CBT TOEFL เกิน 197 (Internet Based Test IBT 71) คะแนน TOEIC 700 หรือ คะแนน HUFS FLEX 625

เงื่อนไขเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษาตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบว่านักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ จะสามารถ เข้าเรียนในรายวิชาของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ซึ่งส่วนใหญ่สอนเป็นภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษได้อย่างราบรื่นและได้ประโยชน์ จากกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างเต็มที่

หากนักเรียนไม่มีคะแนน TOEFL TOEIC หรือ FLEX สามารถใช้หนังสือรับรองจากอาจารย์มหาวิทยาลัยที่คุ้นเคยกับทั้งมาตรฐาน หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางและความสามารถของนักศึกษาในการเรียนในบรรยากาศวิชาการที่ใช้ภา ษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง โดยรับรองว่านักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพียงพอ

รายละเอียดหลักสูตรและการลงทะเบียน


ค่าเล่าเรียนปกติครอบคลุมการลงทะเบียนรายวิชา 3 ชั่วโมง 2 ครั้ง รวม 6 หน่วยกิต นักเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชาทฤษฎี 6 หน่วยกิตสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาภาษาในช่วงบ่ายได้ด้วย นักเรียนจะต้องลงทะเบียนรายวิชาทฤษฎีของ ISS อย่างน้อย 1 ราย วิชา จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาเลือกได้ นักเรียนที่ได้รับทุนเรียนรายวิชาในช่วงเช้ามีสิทธิ์ได้รับทุนเรียนรายวิชาภาษาเกาหลีด้วย โดยใช้เกณฑ์เดียวกัน

- คณาจารย์ผู้สอนของ ISS
- รายวิชาที่สอน


วิธีสมัครและระยะเวลาที่รับสมัคร

นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ISS ของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ แบบออนไลน์ได้ (หรือสามารถสมัครโดยกรอกแบบฟอร์มแล้วปริ๊นต์ส่งก็ได้) การสมัครจะไม่สมบูรณ์หากการจัดส่งเอกสารประกอบยังไม่ครบถ้วนและยังไม่มีการยืนยันว่าการโอนเงินค่าสมัครเสร็จสมบูรณ์ นักเรียนจะได้รับการติดต่อแจ้งผลการสมัครว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยปกติใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์นับจากวันที่สมัครหรือในวันประกาศผล

นักเรียนต่างชาติพึงตระหนักว่าวันหมดเขตรับสมัครของนักเรียนต่างชาติจะเร็วกว่าของนักเรียนเกาหลี เนื่องจากเป็นการเผื่อเวลาสำหรับกระบวนการขอวีซ่าและรับใบเสร็จชำระค่าสมัคร
กรณีได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน จะต้องติดต่อและสมัครผ่านฝ่ายต่างประเทศของมหาวิทยาลัยที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่


สมัครออนไลน์

นักเรียนจะต้องกรอกแบบฟอร์มสมัครโครงการ ISS แบบออนไลน์ให้ครบถ้วน

Apply Online

exchange Student

เรารับนักเรียนจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญามาทำการแลกเปลี่ยนระยะสั้นในโครงการ ISS
นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ISS แบบนักเรียนแลกเปลี่ยนจะต้องติดต่อฝ่ายต่างประเทศหรือฝ่ายศึกษาต่อต่างประ เทศของมหาวิทยาลัยที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่แบบฟอร์มสมัคร

- เรารับสมัครทางไปรษณีย์สำหรับนักเรียนที่ชำระค่าใช้จ่ายเองด้วย
- กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งมาที่สำนักงาน ISS
- หากประสงค์จะพักในหอพักของมหาวิทยาลัย กรุณากรอกใบสมัครหอพักส่งด้วย

แบบฟอร์มสมัครโครงการอบรมฤดูร้อนนานาชาติ

แบบฟอร์มสมัครหอพัก

แบบฟอร์มสมัครทุนการศึกษา


หมดเขตรับสมัคร

2 มกราคม ~ 1 มกราคม ~ 2 พฤษภาคม 2014 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
2 มกราคม ~ 1 มกราคม ~ 6 มิถุนายน 2014 สำหรับนักศึกษาเกาหลีติดต่อ

- ที่อยู่ :
Office of International Summer Session in Korean & East Asian Studies 107, Imun-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, Korea, 130-791

- เว็บไซต์ : http://summer.hufs.ac.kr
- โทรศัพท์ : +82-2-2173-2062
- โทรสาร : +82-2-2173-2877
- อีเมล์ : summer@hufs.ac.kr / isshufs@gmail.com

TEL. +82-2-2173-2062 e-mail. summer@hufs.ac.kr / isshufs@gmail.com